Par Tieslietu padomi

Drukas versija
21. novembris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 25.novembrī, tiks skatīti Saeimā gatavotie grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas.
15. novembris, 2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēl Valēriju Maksimovu, vietnieci – Allu Šilovu

Jaunievēlētās Tiesnešu disciplinārkolēģijas pirmajā sēdē 15.novembrī par disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs, par vietnieci – Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas priekšsēdētāja Alla Šilova.
14. novembris, 2019

Uzdod rajona tiesnesei aizstāt apgabaltiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Kristīnei Kalvānei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.
13. novembris, 2019

Tieslietu padomē ievēl Aiju Āvu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā – četrus tiesnešus

Tiesnešu neklātienes konferencē 13.novembrī par Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus ievēlēta Kurzemes rajona priekšsēdētāja vietniece Aija Āva. Tāpat neklātienes konferencē ievēlēti četri Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Alla Šilova un Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa.
6. novembris, 2019

Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēta daļa pašpārvaldes institūciju locekļu; būs vēlēšanu otrā kārta

Tiesnešu neklātienes konferencē 5.novembrī ievēlēti pieci no deviņiem Tiesnešu disciplinārkolēgijas locekļiem un viens Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis. Vēlēšanu otrā kārta notiks 13.novembrī, un tajā vēl jāievēl Tieslietu padomes loceklis un četri disciplinārkolēģijas locekļi.
4. novembris, 2019

Tiesnešu konference pieņem rezolūciju par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību

Uzsverot, ka tiesneša amatam atbilstošs un tiesu darbiniekiem konkurētspējīgs atalgojums ir priekšnosacījums līdzsvarotai visu valsts varas atzaru attīstībai un stiprina tiesiskumu valstī, Latvijas tiesnešu konference 1.novembrī pieņēma rezolūciju “Par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību”. Rezolūcija tiks nosūtīta Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru kabinetam.
4. novembris, 2019

Tiesnešu konferencē akcentē tiesu efektivitātes nozīmi tiesiskuma stiprināšanā

Latvijas tiesnešu konference, kas notika 1.novembrī, bija piepildīta ar tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Tie skāra gan tiesu darba saturisko pusi – spriedumu kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību un šīs neatkarības garantijas, kā arī tiesnešu pašpārvaldi.
29. oktobris, 2019

Piektdien notiks Latvijas tiesnešu konference

Latvijas tiesnešu šīgada konference piektdien, 1.novembrī, būs veltīta tiesu darba un tiesnešu pašpārvaldes institūciju aktualitātēm.
21. oktobris, 2019

Tieslietu padome konceptuāli atbalsta tiesnešu administratīvās imunitātes atcelšanu

Tieslietu padome 21.oktobra sēdē skatīja jautājumu par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu un konceptuāli lēma, ka atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās. Diskusijā piedalījās gan Tieslietu padomes locekļi, gan Tiesnešu ētikas komisijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.
21. oktobris, 2019

Ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus divās tiesās

Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieci Tieslietu padome iecēla tiesnesi Guntu Sokolovu, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci – tiesnesi Ivetu Salaku.