Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. novembris, 2013

Par vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās

Tieslietu padome 11.novembra sēdē sāka izskatīt un apspriest Tieslietu ministrijas izstrādāto metodisko materiālu tiesu priekšsēdētājiem – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai, kas sagatavotas, lai veicinātu vienotu praksi likuma „Par tiesu varu” 27.1panta „Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā” piemērošanā un vienotu normu izpratni.
13. novembris, 2013

Apstiprina tiesnešu sarakstu kārtējai profesionālās darbības novērtēšanai 2014. un 2015.gadā

11.novembra sēdē Tieslietu padome apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavoto zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu sarakstu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2014.gadā un 2015.gadā, kā atbalstīja priekšlikumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai izveidot tiesnešu sarakstus, kas sagrupēti pa mēnešiem un atbilstoši kuram tiktu veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana 2014. un 2015.gadā.
13. novembris, 2013

Tiesnešu karjeras jautājumi

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Siliņevičas atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
13. novembris, 2013

Tiesnešu izdienas piemaksu stāžā ieskaitīs tikai tiesneša un prokurora amatā nostrādāto laiku

Tieslietu padome 11.novembra sēdē atbalstīja iespējamos grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot tiesneša stāžā, kas dod tiesības uz izdienas piemaksu, ieskaitīt arī prokurora, Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku.
13. novembris, 2013

Ar ES Sociālā fonda līdzekļiem stiprinās tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju kapacitāti

Tieslietu padome 11.novembra sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas iniciatīvu piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībām, taču ar nosacījumu, ka Tieslietu padomei vēl būs iespēja izteikt priekšlikumus par konkrētām apmācību aktivitātēm.
13. novembris, 2013

Tiesnešu skaita izmaiņas Augstākajā tiesā un rajonu (pilsētu) tiesās

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas priekšlikumu no 2014.gada 1.janvāra mainīt tiesnešu kopskaitu Augstākās tiesas departamentos un palātās, nosakot, ka no 53 Augstākās tiesas tiesnešiem 30 ir departamentu tiesneši un 23 – palātu tiesneši.
13. novembris, 2013

Par mehānisma izveidi lietu nodošanai citai tiesai civilprocesā

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos Civilprocesa likuma grozījumus, kas paredz iespēju laika posmā līdz „tīro tiesu instanču” sistēmas reformas beigām ļaut lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.
13. novembris, 2013

Samaksu par tiesu nolēmumu anonimizēšanu sola nākamajā gadā

11.novembra sēdē Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par tiesu nolēmumu anonimizēšanas procesu un problēmu risinājumu, jo gan Tieslietu padome, gan Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija saņēmusi Siguldas, Ogres, Dobeles, Cēsu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu darbinieku (vairākās tiesās – arī tiesnešu) vēstules, kurās viņi pievienojas Jelgavas tiesas darbinieku atklātajā vēstulē paustajai neapmierinātībai par tiesu darbinieku darba slodzes palielināšanos, anonimizējot tiesu nolēmumus atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.septembrī.
8. novembris, 2013

Tieslietu padomes darba kārtībā – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās un citi jautājumi

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 11.novembrī, uzklausīs Tieslietu ministrijas informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībai.