Par Tieslietu padomi

Drukas versija
8. maijs, 2012

Par Tieslietu padomes 7. maija sēdes lēmumiem

Tiesnešu konference, kurā vēlēs jaunu Tiesnešu ētikas komisiju, notiks 24. maijā. Taupot tiesām piešķirtos budžeta līdzekļus, nolemts konferenci organizēt neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Tieslietu padome 7. maija sēdē izdarīja grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā, nosakot, ka konference var notikt arī elektroniski (e-konference) un tiesnešu pašpārvaldes institūcijas e-konference var ievēlēt aizklātās elektroniskās vēlēšanās. Grozīts arī Tiesnešu ētikas komisijas reglaments, paredzot iespēju Ētikas komisijas locekļu izvirzīšanai un ievēlēšanai elektroniskās vēlēšanās.
7. maijs, 2012

Saeimas Juridiskā komisija aicina Tieslietu padomi uz kopīgu sēdi

Otrdien, 8. maijā plkst.12.00 Saeimas Sarkanajā zālē notiks Saeimas Juridiskās komisijas, Tieslietu padomes un Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās kopīga sēde par Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir nacionālo tiesu darbības nepilnības".
3. maijs, 2012

Tieslietu padome spriedīs par Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanām, izmaiņām tiesnešu karjeras virzības regulējumā un tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes kārtību

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 7. maijā, lems par veidu, kādā tiesneši ievēlēs Tiesnešu ētikas komisiju turpmākajiem četriem gadiem. Tiesu administrācijas priekšlikums ir vēlēšanas organizēt elektroniski, un Tieslietu padome apstiprinās elektroniskās konferences organizēšanas plānu un noteiks vēlēšanu datumu, kā arī izdarīs izmaiņas Tiesnešu konferences nolikumā un Tiesnešu ētikas komisijas reglamentā, paredzot tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas elektroniskā konferencē.
3. aprīlis, 2012

Tieslietu padomes 2. aprīļa sēdes lēmumi

Tieslietu padome piekrīt „tīro tiesu instanču” ieviešanas koncepcijai, vienlaikus norādot, ka turpmākie konkrētie Latvijas tiesu sistēmas reorganizēšanas soļi būtu izvērtējami un saskaņojami ar Tieslietu padomi. Tieslietu ministrijas sagatavotā un Tieslietu padomes 2. aprīļa sēdē prezentētā koncepcija paredz pāreju uz sistēmu, kurā visās lietās – gan krimināllietās, gan civillietās – pirmā instance ir rajona tiesa, apelācijas instance – apgabaltiesa, bet kasācijas instance – Augstākās tiesas Senāts, kas nozīmē Augstākās tiesas tiesu palātu likvidēšanu.
30. marts, 2012

Tieslietu padome apspriedīs „tīro tiesu instanču” un vienotas disciplinārkolēģijas koncepciju

Pirmdien, 2. aprīlī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par pakāpenisku „tīro tiesu instanču” ieviešanu kriminālprocesā un civilprocesā Pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izteikt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas amatpersonu vienotas disciplinārkolēģijas izveidošanu, Tieslietu padomes sēdē paredzēts apspriest jautājumu par vienotu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību tiesu varas amatpersonām.
19. marts, 2012

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procedūrā pieņēmusi vairākus lēmumus par tiesnešu pārcelšanu un amata pienākumu pildīšanas uzdošanu. Tiesnese Iveta Silicka pārcelta tiesneša amatā no Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Aizkraukles rajona tiesu. Tiesnesis Ainars Feldmanis pārcelts tiesneša amatā no Kuldīgas rajona tiesas uz Talsu rajona tiesu, bet Ludzas rajona tiesas priekšsēdētājs Andris Jonikāns pārcelts tiesneša amatā uz Rēzeknes tiesu.
14. februāris, 2012

Tieslietu padome atbalsta 70 gadu maksimālo vecumu visu līmeņu tiesu tiesnešiem

Lai efektīvi izmantotu augsti kvalificētu tiesnešu uzkrātās zināšanas un pieredzi, Tieslietu padome atbalsta tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu 70 gadus visu līmeņu tiesu tiesnešiem, paredzot iespēju turpināt veikt tiesneša pienākumus līdz pabeigtas lietas, kuru izskatīšana uzsākta ar tiesneša piedalīšanos. Izskatot iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz izmaiņas tiesneša pilnvaru izbeigšanas kārtībā, Tieslietu padome secina, ka jāatsakās no līdzšinējās atšķirības maksimālajam vecumam – rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem 65, Augstākās tiesas tiesnešiem 70 gadi.
10. februāris, 2012

Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata maksimālo vecumu un pilnvaru izbeigšanu pēc tā sasniegšanas

Pirmdien, 13.februārī Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, noteiks tiesas, kur Saeimas ieceltajiem tiesnešiem pildīt amata pienākumu, un skatīs citus jautājumus. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politika apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz tiesneša pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, atsakoties no Saeimas balsojuma par tiesneša atbrīvošanu no amata gadījumos, kad sasniegts amata pildīšanas maksimālais vecums.
11. janvāris, 2012

Par Tieslietu padomes 10.janvāra sēdes lēmumiem

Diskutē par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz reorganizēt tiesu sistēmu Plašākas diskusijas Tieslietu padomes 10.janvāra sēdē notika par tiesu sistēmas strukturālajām reformām saistībā ar Tieslietu ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.
10. janvāris, 2012

Tieslietu padome noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās

Otrdien, 10. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās, kā arī apspriedīs vairākus normatīvus un sniegs viedokli par Kriminālprocesa likuma grozījumu projektu. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kopš 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas ir iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, tādēļ Tieslietu padomei pēc tieslietu ministra priekšlikuma jānosaka tiesnešu skaits katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās.