Par Tieslietu padomi

Drukas versija
15. februāris, 2013

Tieslietu padomes sēdē – tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem aktuāli jautājumi

Pirmdien, 18. februārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs jautājumus, kuros lūgts Tieslietu padomes viedoklis par likumprojektiem, Satversmes tiesā izskatāmiem jautājumiem un citiem normatīvo aktu projektiem.
7. februāris, 2013

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome 4. februāra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja astoņu rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos.
22. janvāris, 2013

Tieslietu padomei prezentē pētījumus par tiesu sistēmu

21. janvāra sēdē Tieslietu padome iepazinās ar diviem pētījumiem par tiesu sistēmu. Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Komisijā tiesu sistēmas efektivitātes paaugstināšanai (Council of Europes’s Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) Satversmes tiesas tiesnese Aija Branta prezentēja šīs komisijas ziņojumu par Eiropas tieslietu sistēmas novērtējumu par 2010. gadu.
18. janvāris, 2013

Par Tieslietu padomes 21. janvāra sēdes darba kārtību

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 21. janvārī, tiks prezentēts CEPEJ – Eiropas Komisijas tiesiskuma efektivitātei – 2012. gada ziņojums par Eiropas tiesu sistēmām. Ziņojumā iekļauta sīka informācija par situāciju tiesiskuma jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs.
9. janvāris, 2013

Atbalsta Ināras Zariņas atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Ar Tieslietu padomes 7. janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procedūrā, atbalstīta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Zariņas iecelšana Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā uz pieciem gadiem.
10. decembris, 2012

Tieslietu padome: jāsaglabā aizliegums tiesnesim darboties politiskajās partijās

Tieslietu padome atbalsta spēkā esošo likuma „Par tiesu varu” noteikto aizliegumu tiesneša amatu savienot ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām. Šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc Satversmes tiesas uzaicinājuma paust viedokli kā pieaicinātajai personai lietā par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Satversmes 102. pantam. Minētā likuma norma noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.
8. decembris, 2012

Tieslietu padome formulēs viedokli ST ierosinātajā lietā par normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskās partijās

Pirmdien, 10.decembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apstiprinās tiesnešu profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas sarakstu 2013.gadam. Tieslietu padome apspriedīs atbildi Satversmes tiesai lietā Nr.2012-16-01, kurā Tieslietu padomei kā pieaicinātai personai lūgts sniegt viedokli.
23. novembris, 2012

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus

Tieslietu padome 20. novembra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja desmit rajonu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos. Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci uz pieciem gadiem tiek iecelta Ingrīda Brūvere, Balvu rajona – Vija Pužule, Cēsu rajona – Inese Kiršteine, Jūrmalas pilsētas – Dainida Sarma, Ludzas rajona – Elīna Volika, Madonas rajona – Baiba Caunīte, Preiļu rajona – Lidija Mičule, Tukuma rajona – Mārīte Hazenfuse, Valmieras rajona – Lolita Marovska un par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku – Gunārs Siliņš.
6. novembris, 2012

Tieslietu padome iesaka saglabāt Augstākās tiesas nosaukumu

Tieslietu padome pauž viedokli, ka arī pēc strukturālās tiesu sistēmas reformas, kad pēc tiesu palātu darbības beigām Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance, jāsaglabā Augstākās tiesas nosaukumu. 5. novembra sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, padome vienojās, ka arī pēc strukturālās reformas kasācijas instancei būtu saglabājams Augstākās tiesas nosaukums, jo vēsturiskais Senāta nosaukums šodien gan Latvijā, gan starptautiskajā sabiedrībā varētu būt nezināms un neizprotams, turklāt šāda iemesla dēļ nevajadzētu grozīt Satversmi. Senāts varētu tikt saglabāts kā Augstākās tiesas struktūrvienības nosaukums.
5. novembris, 2012

Tiesnešu konference uzklausa izpildvaras, Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatus

„Tieslietu padomes otrais darba gads ir stiprinājis šīs institūcijas lomu attiecību līdzsvarošanā starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēju, Tieslietu padomes viedoklis un priekšlikumi sadzirdēti un ņemti vērā nopietnāk nekā tas bija pirmajā darbības gadā,” 2. novembrī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē rezumēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Savā ziņojumā priekšsēdētājs informēja par Tieslietu padomes risinātajiem jautājumiem tās otrajā darbības gadā.