Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. oktobris, 2011

Tieslietu padome nosaka, kur tiesnešiem pildīt amata pienākumus

Jaunajiem tiesnešiem, kurus rajona (pilsētas) tiesnešu amatos Saeima iecēla 13. oktobrī, Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur pildīt tiesneša pienākumus: Agnesei Sviķei - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Andrim Vasiļevskim - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Diānai Makarovai - Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams.
27. septembris, 2011

Apstiprina Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlases konkursa nolikumu, citu tiesu tiesnešu kandidātu atlases nolikumu vēl izstrādā

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāti turpmāk tiks izraudzīti atklātā konkursā. To paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu” un Tieslietu padomes 27. septembra sēdē apstiprinātais Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikums.
27. septembris, 2011

Tiesnešu konferenci sasauks 25. novembrī

Tieslietu padome 25. novembrī sasauc visu Latvijas tiesnešu konferenci. Konferencē pārskatu sniegs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tiesnešu ētikas komisija, kā arī paredzētas vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvju vēlēšanas. Darbs konferences otrajā daļā tiks organizēts trīs sekcijās, katrā no tām sīkāk iztirzājot tiesu prakses aktuālus jautājumus civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību nozarē.
26. septembris, 2011

Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu atlases organizēšanu

Otrdien, 27. septembrī Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu konkursu organizēšanas un atlases kārtību. Saskaņā ar 2011. gada 9. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiesneša amata kandidātu atlase gan rajona (pilsētu) tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, gan apgabaltiesās un arī Augstākajā tiesā notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome.
4. jūlijs, 2011

Par Tieslietu padomes 4. jūlija sēdes lēmumiem

Tieslietu padome 4. jūlija sēdē vienbalsīgi atbalstīja profesores Dr.iur Sanitas Osipovas kandidatūru virzīšanai apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā. Tāpat Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
18. jūnijs, 2011

Latvijas Tieslietu padome uzņemta Eiropas tieslietu padomju asociācijā

Eiropas tieslietu padomju tīkla (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) ģenerālā asambleja pieņēmusi lēmumu par Latvijas Republikas Tieslietu padomes uzņemšanu par locekli organizācijā. Lēmums pieņemts asamblejā, kas notika 8.-10. jūnijā Viļņā. ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas.
1. jūnijs, 2011

Tieslietu padome: grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību vēl vairāk ierobežo konstitucionālo institūciju budžeta neatkarību

Tieslietu padome uzskata, ka 26. maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību nenodrošina Satversmes tiesas sprieduma izpildi un nenovērš normatīvā regulējuma trūkumus, kas saistīti ar konstitucionālo institūciju un Tiesībsarga budžeta pieprasījuma neatkarības nodrošināšanu. Tieslietu padome atzīst, ka Saeimas piedāvātais risinājums paredz tikai formālu šo iestāžu viedokļu fiksēšanu Ministru kabineta dokumentos un pēc būtības vēl vairāk ierobežo institūciju budžeta pieprasījuma procesu.
30. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos un nākamās sēdes darba kārtība

Tieslietu padome noteikusi, ka tiesnese Lauma Šteinerte, kuru Saeima apstiprinājusi apgabaltiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā. Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei Tieslietu padome uzdeva ar 1. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
10. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos. Tieslietu padome atbalsta atkārtotu Zemgales apgabaltiesas tiesneses Ingunas Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
20. aprīlis, 2011

Par Tieslietu padomes 19. aprīļa sēdes jautājumiem

19.aprīļa sēdē Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas lūguma apsprieda un pauda viedokli par likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Tieslietu padome kopumā akceptē Saeimas izstrādātos likuma grozījumus, kas paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību un veidot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, bet iebilst un izsaka priekšlikumus vairākos būtiskos jautājumos.