Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas apkopoto informāciju par tiesu noteiktajiem lietu izskatīšanas standartiem rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.

Informācijas apkopojums parāda, ka rajonu (pilsētu) tiesās gan civillietu, gan krimināllietu izskatīšanai 2014.gadā tiek plānoti garāki vidējie termiņi nekā ir bijušie vidējie faktiskie lietu izskatīšanas termiņi 2013.gadā. Arī apgabaltiesās vērojama tendence, ka lietu izskatīšanas termiņu standarts noteikts vidēji par trim mēnešiem lielāks nekā bijis lietu izskatīšanas faktiskais ilgums 2013.gadā. Tikai administratīvās tiesas saskatījušas iespēju samazināt vidējos lietu izskatīšanas termiņus.

Apkopjot tiesu priekšsēdētāju sniegto informāciju, Tieslietu ministrija norāda uz diviem galvenajiem apstākļiem šai tendencei. Pirmkārt, normatīvajos aktos veiktajiem un plānotajiem grozījumiem, kas attiecināmi arī uz kompetenču pārdali starp tiesu instancēm, otrkārt, ar tiesas darba organizāciju saistītiem pasākumiem, piemēram, ar personālsastāvu saistītiem jautājumiem, atbilstošām telpām, audioierakstu veikšanu u.c. Vienlaikus tiesu priekšsēdētāji norādījuši arī uz tādiem ārējiem apstākļiem kā noteiktu kategoriju lietu skaita pieaugums un lietas dalībnieku attieksme tiesvedības procesā, kas būtiski ietekmē kopējo vidējo lietu izskatīšanas termiņu.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, likums tika papildināts ar jaunu 27.1 pantu „Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā”, kas noteic, ka tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā. Nosakot lietas izskatīšanas termiņa standartu, veicams tiesas darba individuāls izvērtējums un ņemami vērā apstākļi, kas varētu ietekmēt lietu izskatīšanas ilgumu konkrētajā tiesā. Par apstiprināto lietu izskatīšanas termiņu standartu tiesas priekšsēdētājs līdz katra gada 1.februārim iesniedz informāciju Tieslietu padomei.

Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pēc zināma laika atgriezties pie tiesu noteikto lietu izskatīšanas standartu salīdzinājuma, lai analizētu, vai veiktie grozījumi likumā ir devuši gaidīto efektu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 16.jūnija sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211