Noslēdzot Tiesnešu ētikas komisijas otro pilnvaru termiņu, komisijas astoņu gadu veikums apkopots grāmatā “Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi 2008–2016”.

Krājumā publicēti 43 Tiesnešu ētikas komisijas dokumenti – 21 skaidrojums, 17 atzinumi un 5 lēmumi. Apkopotas atziņas par tiesnešu profesionālo ētiku, kuras ir izteiktas vai nu tāpēc, ka tiesnesis ir lūdzis padomu, vai izvērtējot personas iesniegumu, vai arī komisija ir uzskatījusi attiecīgo jautājumu par nozīmīgu tiesu varas sekmīgai darbībai un aplūkojusi to pēc savas iniciatīvas. Šādi, piemēram, ir tapis pirmais skaidrojums par tiesneša atstatīšanos, ja lietā viena no pusēm ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiesnesis ir iegādājies, gan arī viens no pēdējiem skaidrojumiem, kurā aplūkota profesionālā ētika attiecībā uz tiesneša izturēšanos tiesas zālē.

Divus skaidrojumus Tiesnešu ētikas komisija sagatavojusi kopā ar Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisiju un Prokuroru atestācijas komisiju. Tās ir Vadlīnijas saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem un skaidrojums par ex parte sarunām un tiesnešu, advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi.

Kā liecina Tiesnešu ētikas komisijas dokumentu tematika, biežākās problēmas, ar ko tiesneši sastopas, ir izturēšanās un rīcība tiesas zālē, izturēšanās un rīcība sabiedrībā, interešu konflikti un tiesnešu atstatīšanās, komunikācija ar medijiem, attiecības ar citu juridisko profesiju pārstāvjiem, attiecības ar kolēģiem darba vietā un tiesneša amata savienošana ar radošo un pedagoga darbu.

Krājumu īpaši vērtīgu dara Tiesnešu ētikas komisijas atziņas jeb tēzes, kas koncentrētā veidā izsaka svarīgāko katrā dokumentā. Tēzes sakārtotas arī atsevišķā rādītājā pēc Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa kanoniem.

Otrs ir to avotu rādītājs, kuri pamato Tiesnešu ētikas komisijas atziņas. Komisijas darbā svarīgākie bijuši divi dokumenti – Latvijas Tiesnešu ētikas kodekss un ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē apstiprinātie Tiesnešu uzvedības Bangaloras principi, kas kalpojuši par zināmu modeli arī Tiesnešu ētikas komisijas darbībai.

Tiesnešu ētikas atziņu krājuma sagatavošana ir Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kopīgs projekts. Redkolēģija – Tiesnešu ētikas komisijas locekles Dzintra Balta, Dace Mita un Marika Senkāne, redaktore Rasma Zvejniece.

Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums būs atbalsts tiesnešiem profesionālo lēmumu pieņemšanā. Ētikas komisijas skaidrojumi veido bāzi gadījumiem, kad tiesnešiem kāds no jautājumiem kļūst aktuāls, un varētu būt noderīgs izglītības materiāls jaunajiem tiesnešiem. Grāmatu tiesneši saņēma 13.maija Tiesnešu konferencē, tiesām būs vēl papildu eksemplārs. Grāmatu saņems arī augstskolu Juridiskās fakultātes un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi 2008 - 2016

 

Vēl par Tiesnešu konferenci:

Tiesnešu konferencē novērtē Ētikas komisijas darba pozitīvo rezultātu

Pētījums: sācies aktīvs tiesnešu profesionālās ētikas veidošanās process

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211