Tieslietu padome apstiprināja 2014.gada tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanu organizēšanas un norises plānu, kas paredz Tieslietu padomes vēlēšanas organizēt klātienes formā 5.septembra Tiesnešu konferencē Rīgas Kongresu namā, izmantojot elektroniskas konferences elementus attiecībā uz kandidātu izvirzīšanu.

Tas nozīmē, ka Tieslietu padomes kandidāti no apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus tiek izvirzīti elektroniski pirms konferences līdz 29.augustam, bet savu skatījumu padomes turpmākajam darbam sniedz un uz jautājumiem atbild klātienes konferencē, un arī vēlēšanas notiek 5.septembrī.

Atbilstoši Tiesnešu konferences nolikumam Tieslietu padome par klātienes konferences vadītāju 5.septembrī ir noteikusi Guntaru Stūri – Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesi, par sekretāri – Inesi Bitenieci – Rīgas rajona tiesas tiesnesi.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” 2010.gadā ievēlētajiem Tieslietu padomes locekļiem beidzas četru gadu pilnvaru termiņš, tādēļ tiesnešiem jāievēl jauni pārstāvji padomē. Tā kā beidzas pirmais jaunizveidotās Tieslietu padomes pilnvaru termiņš, padomes pieredzei un aktualitātēm būs veltīta 5.septembra Tiesnešu konference, kurā piedalīties aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas un Tieslietu padomju pārstāvji no Lietuvas, Polijas, Gruzijas.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi – tiesneši. Vienu vēlēto Tieslietu padomes locekli ievēl Augstākās tiesas plēnums, bet Tiesnešu konferencei darbam Tieslietu padomē jāievēl sešus tiesnešus – vienu no zemesgrāmatu nodaļu, trīs no rajonu (pilsētu) tiesu, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 15.jūlijā