Atbilstoši Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” līdz 2016.gada beigām tiek likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta, tādējādi noslēdzot pāreju uz tā saucamo „tīro” instanču tiesām. Minētās reformas īstenošanai nepieciešama pakāpeniska kompetenču pārdale starp tiesu instancēm civilprocesā, novirzot lietu pieplūdumu no Civillietu tiesu palātas uz apgabaltiesām un rajonu (pilsētu) tiesām. Tieslietu padome atbalsta Tieslietu ministrijas plānotos grozījumus Civilprocesa likumā, lai nodrošinātu pāreju uz „tīro” tiesu instanču sistēmu civillietu izskatīšanā.

Jau kopš 4.janvāra spēkā stājušies Civilprocesa grozījumi, kas paredz lietu, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 201 000 eiro, nodošanu rajonu (pilsētu) tiesām.

Nākamie sagatavotie Civilprocesa likuma grozījumi, kuru spēkā stāšanās plānota 2014.gada otrajā pusē, paredz pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu nodošanu rajonu (pilsētu) zemesgrāmatu nodaļām.

Tāpat ar 2014.gada otro pusi plānoti Civilprocesa likuma grozījumi saistībā ar lietu pārdali, kas skartu lietas par patenttiesību, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāciju, kā arī lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Tieslietu ministrija arī izstrādā grozījumus normatīvajos aktos, paredzot rīcību ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā līdz 2016.gada 31.decembrim neizskatītajām lietām. Grozījumi paredzēs rīcību ne tikai ar lietām, kuru izskatīšana pēc būtības vēl nav uzsākta, bet arī lietu pārdali rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām gadījumos, kad, kasācijas instancei atceļot Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas nolēmumu, lieta tiek nodota jaunai skatīšanai pirmās vai apelācijas instances tiesā.

Atbalstot Tieslietu ministrijas plānotos grozījumus Civilprocesa likumā, Tieslietu padome vienlaikus atkārtoti norādīja, ka nepieciešams tiesisks normatīvais regulējums arī tiesu palātu tiesnešu, kas ir iecelti par Augstākās tiesas tiesnešiem bez termiņa ierobežojuma, darba perspektīvai pēc tiesu palātu likvidēšanas.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 27.janvāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211