Tieslietu padome atbalstīja Saeimā virzītos grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredzēti kasācijas tiesvedības efektivizēšanai.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša un zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis, iepazīstinot Tieslietu padomi ar iecerētajiem grozījumiem, norādīja, ka likuma grozījumu mērķis ir samazināt civillietu izskatīšanas termiņus kasācijas instancē un nodrošināt Augstākās tiesas Civillietu departamenta resursu primāru novirzīšanu principiālu un visai tiesību sistēmai nozīmīgu tiesību jautājumu izskatīšanai.

Likumprojekts paredz precizēt kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikumu pamatus, nosakot, ka tiesvedību var neierosināt, ja tiesnešu kolēģijai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, un ja lietai nav būtiskas nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanai vai tiesību tālākveidošanai. Paredzēts arī jauns kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikuma pamats – strīdus summas (2100 euro) kritērijs mantiska rakstura strīdos.

Paredzēts paaugstināt drošības naudas lielumu no 284,57 uz 300 euro unatteikties no automātiska atbrīvojuma no drošības naudas samaksas pienākuma gadījumos, kad kādā no iepriekšējām procesa stadijām tiesa lietas dalībnieku ir atbrīvojusi no valsts nodevas samaksas.

Precizēts regulējumu par Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijas tiesībām atteikties pieņemt blakus sūdzības gadījumos, kad tās ir acīmredzami nepamatotas.

Visbeidzot likumprojekts paredz noteikt kasācijas instancei tiesības taisīt vienkāršotā veidā spriedumus gadījumos, kad pārsūdzētais spriedums ir pareizs un satur judikatūru; pārsūdzētajā spriedumā nemotivēti nav ņemta vērā Augstākās tiesas judikatūra, kas izveidojusies citās līdzīgās lietās.

Kasācijas instances tiesai būs tiesības pagarināt pilna sprieduma sastādīšanas termiņu, ja tā konstatē, ka sprieduma kvalitatīvai sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, nekā sākotnēji noteikts.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211