11.novembra sēdē Tieslietu padome apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavoto zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu sarakstu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2014.gadā un 2015.gadā, kā atbalstīja priekšlikumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai izveidot tiesnešu sarakstus, kas sagrupēti pa mēnešiem un atbilstoši kuram tiktu veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana 2014. un 2015.gadā.

2014.gadā veiks to tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu, kuriem atbilst šādiem kritērijiem:

1)   profesionālās darbības kārtējā novērtēšana jāveic saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 60.panta otro daļu;

2)   stāžs tiesneša amatā (6, 10, 15 vai 20 gadi) ir apritējis pirms 2014.gada 1.janvāra un kuriem profesionālās darbības novērtēšana nav veikta 2013.gadā;

3)   2014.gadā mainās darba stāžs, kas dod tiesības uz lielāku piemaksu, proti, kuriem 2014.gadā tiesneša amatā būs nostrādāti 6, 10, 15 vai 20 gadi;

4)   lai nodrošinātu proporcionalitāti novērtējamo tiesnešu skaitā starp 2014. un 2015.gadu, uz 2014.gadu profesionālās darbības novērtēšana tiek pārcelta:

4.1) apgabaltiesu tiesnešiem, kuriem ir piešķirta pirmā kvalifikācijas klase un šī klase piešķirta laika posmā līdz 2011.gada 31.decembrim (nav finansiālas ietekmes, jo šobrīd jau ir noteikts maksimāli iespējamais izdienas piemaksas apmērs);

4.2) tiesnešiem, kuriem 2015.gada janvārī, februārī un martā mainās darba stāžs tiesneša amatā (6, 10, 15 vai 20 gadi), kas dod tiesības uz lielāku izdienas piemaksu.

2015.gadā plānots veikt to tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

1) profesionālās darbības kārtējā novērtēšana jāveic saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 60.panta otro daļu;

2) tiesnešiem, kuriem 2015.gadā no aprīļa līdz decembrim mainās darba stāžs tiesneša amatā (6, 10, 15 vai 20 gadi), kas dod tiesības uz lielāku izdienas piemaksu;

3) tiesnešiem, kuriem profesionālās darbības novērtēšana nav veikta 2013.un 2014.gadā un kuriem, veicot profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu 2015.gadā, nemainās darba stāžs, kas dod tiesības uz lielāku piemaksu.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” Pārejas noteikumu 41.punktu visu tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmo reizi veic no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim. 2013.gadā laika periodā līdz 1.novembrim tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana veikta  116 tiesnešiem, bet līdz 2013.gada beigām tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu plānots veikt vēl 29 tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211