Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. maijs, 2019

Zemesgrāmatu tiesneši rajona (pilsētas) tiesu sastāvā: nosaka tiesnešu skaitu, pārceļ tiesnešus

Atbilstoši Saeimas 2018.gada 25.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” ar 2019.gada 1.jūniju Zemesgrāmatu nodaļas kā atsevišķas struktūrvienības rajona (pilsētu) tiesu sastāvā beidz darbību un zemesgrāmatu tiesneši tiek integrēti tiesu sastāvā. Ņemot vērā Tieslietu padomes kompetenci noteikt tiesnešu skaitu katrā tiesā un lemt par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu, Tieslietu padome 16.maijā pieņēma lēmumus attiecībā uz šo tiesu reformu.
18. maijs, 2019

Rajona tiesneši aizstāj apgabaltiesas tiesnešus

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesēm Ilzei Ramanei un Santai Sondarei uz laiku aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnešus to pagaidu prombūtnes laikā.
8. maijs, 2019

Publicēts ikgadējais Eiropas Komisijas ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā

26.aprīlī Briselē publiskots 2019.gada ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā jau kopš 2013.gada tiek analizētas un salīdzinātas tieslietu sistēmas ES dalībvalstīs. Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās visas ES dalībvalstis.
29. aprīlis, 2019

Izveido tiesu vadītāju amata kandidātu izvērtēšanas komisiju

Par Tieslietu padomes pārstāvjiem komisijā, kas izvērtēs rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidātu piemērotību vakantajam amatam, Tieslietu padome ievēlēja tiesnešus Dzintru Baltu un Guntaru Ploriņu. Dzintra Balta būs šīs komisijas vadītāja.
29. aprīlis, 2019

Līdz nākamajam gadam tiesneša amata kandidātu atlases kārtība nemainās

Tieslietu padome pagarināja pašreizējās Tiesnešu amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas darbību līdz 2020.gada 1.janvārim, jo principiāli jaunas kārtības izstrādāšana saistīta ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas šobrīd vēl ir sagatavošanas procesā.
29. aprīlis, 2019

Maina Augstākās tiesas senatoru skaitu departamentos

Ņemot vērā Augstākās tiesas priekšlikumus par tās resursu efektīvu izmantošanu, Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu senatoru amata vietu pārdalei starp Augstākās tiesas departamentiem.
29. aprīlis, 2019

Par Tieslietu padomē turpmāk izskatāmajiem jautājumiem

Ņemot vērā plašo jautājumu loku, kas risināms Tieslietu padomei, tā vienojās par prioritārajiem virzieniem, kas būs padomes turpmākajā darba kārtībā.
24. aprīlis, 2019

Tieslietu padome veidos tiesu vadītāju amata kandidātu izvērtēšanas komisiju

Tieslietu padomes 29.aprīļa sēdes darba kārtībā jautājums par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidātu izvērtēšanas komisijas izveidi.
12. aprīlis, 2019

Pārceļ zemesgrāmatu tiesnesi

Tieslietu padome 12.aprīlī rakstveida procesā pieņēma lēmumu par tiesneses Anželikas Dreksleres pārcelšanu no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saldū uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu Liepājā.
25. marts, 2019

Tieslietu padome vienojas par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas disciplinārlietas izskatīšanas laikā

Pabeigusi darbu pie apjomīgā jautājuma par tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību, Tieslietu padome 25.marta sēdē sāka skatīt nākamo tiesu sistēmai būtisku jautājumu – nepieciešamos grozījumus tiesnešu disciplinārās atbildības regulējum