Par notikumiem

Drukas versija
16. augusts, 2016

IZDOTA ADMINISTRATĪVO TIESĪBU MĀCĪBU GRĀMATA

Trīs administratīvo tiesību jomā atzīti autori – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks, Anita Kovaļevska, lektore, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese – pabeiguši nozīmīgu darbu – izdota monogrāfija “Administratīvās tiesības”.
16. augusts, 2016

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS UNIVERSITĀŠU VASARAS SKOLU STUDENTI

Jūlijā un augustā Augstākajā tiesā viesojās jurisprudences studenti un pasniedzēji no vairākām vadošām Eiropas augstskolām, kas Latviju apmeklēja vasaras skolu programmu ietvaros. Vizīšu laikā studenti iepazinās ar Augstākās tiesas lomu un tās funkcijām, Latvijas tiesu sistēmu, kā arī iesaistījās diskusijās ar tiesas darbiniekiem.
30. jūlijs, 2016

IEROBEŽOTI TULKU BEZMAKSAS PAKALPOJUMI CIVILPROCESĀ

31.jūlijā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas samazina valsts pienākumu tiesā nodrošināt obligātus bezmaksas tulka pakalpojumus visām civilprocesā iesaistītajām fiziskajām personām. Valsts nodrošinās tulku tikai tām fiziskajām personām, kuras civillietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas.
25. jūlijs, 2016

IZDOTS DIVDESMITAIS AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMS

Šonedēļ juridiskās literatūras pārdošanas vietās nonāks krājums “Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015”. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs grāmatas ievadā norāda – katrs Augstākās tiesas spriedums un lēmums ir ne tikai konkrēta strīda izšķiršana, bet arī atbildes uz visai tiesību sistēmai principiāli nozīmīgiem jautājumiem, veidojot un attīstot judikatūru. Neskatoties uz tiesu nolēmumu plašo pieejamību internetā, Augstākā tiesa turpina tradīciju gada juridiski nozīmīgākos nolēmumus izdot drukātā formā.
21. jūlijs, 2016

APKOPOTA TIESU PRAKSE SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTĀS APDROŠINĀŠANAS LIETU IZSKATĪŠANĀ

Apkopota tiesu prakse sauszemes transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas (OCTA) lietu izskatīšanā, kas aptver Latvijas tiesu prakses izpēti saistībā ar tajā risinātajiem problēmjautājumiem. Šis ir pirmais apkopojums, kurā OCTA lietas skatītas atsevišķi no citu apdrošināšanas tiesību veidu lietām.
13. jūlijs, 2016

JAUNS PROCESA REGULĒJUMS CIVILLIETU ĀTRĀKAI IZSKATĪŠANAI KASĀCIJAS INSTANCĒ

13.jūlijā spēkā stājušies grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz kasācijas instanci, tas ir, Augstākās tiesas Civillietu departamentu, atslogot no mazsvarīgām lietām, lai samazinātu civillietu izskatīšanas termiņus un koncentrētu resursus augstākajai tiesu instancei raksturīgu uzdevumu veikšanai – vienotas tiesu prakses nodrošināšanai un tiesību tālākveidošanai.
13. jūlijs, 2016

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NOTIEK STARPTAUTISKA PROJEKTA DARBA GRUPAS PIRMĀ SANĀKSME

Augstākajai tiesu instancei ir būtiska loma ikvienas valsts tiesu sistēmas attīstībā – tai jābūt paraugam, gan pieņemot taisnīgus, kvalitatīvus un juridiski vērtīgus nolēmumus, gan nodrošinot efektīvu, uz attīstību orientētu tiesas darba organizāciju – 12.jūlijā, atklājot Eiropas Komisijas finansētā projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” darba grupas pirmo sanāksmi, sacīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
11. jūlijs, 2016

SAGATAVOTS AUGSTĀKĀS TIESAS, CITU VALSTU UN STARPTAUTISKO TIESU INTERESANTĀKO NOLĒMUMU APSKATS

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ikdienā strādā ne tikai ar Augstākās tiesas judikatūru, bet seko līdzi arī citu valstu, kā arī starptautisko tiesu nolēmumiem. Šī procesa rezultātā sagatavots pirmais nolēmumu apskats, kurā atrodami īsi kopsavilkumi no 2016.gada pirmā pusgada interesantiem nolēmumiem vai par aktuālām tēmām.
5. jūlijs, 2016

AUGSTĀKĀ TIESA VADA STARPTAUTISKU EIROPAS KOMISIJAS FINANSĒTU PROJEKTU

Augstākā tiesa kopš šī gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts. Projekta galvenie mērķi ir palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju tiesā, palielināt tiesas darba caurspīdīgumu un vairot cilvēku uzticību tiesas darbam.
4. jūlijs, 2016

SARUNĀ AR SERU DŽEIKOBSU – PAR EIROPAS SAVIENĪBAS TIESU UN LIELBRITĀNIJAS JURISTU NĀKOTNI

Piektdien, 1.jūlijā, Augstākajā tiesā tiekoties ar Londonas Karaliskās koledžas profesoru, bijušo Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu, Karalienes padomnieku seru Frensisu Džeikobsu (Sir Francis Jacobs QC), pārrunāti ne tikai Latvijas tiesnešus interesējoši jautājumi saistībā ar Eiropas Savienības Tiesu, bet arī pēc Lielbritānijas referenduma aktuālais jautājums par sekām, ko radīs Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības.