Par notikumiem

Drukas versija
19. janvāris, 2016

VALDĪBA IZMAINA LATVIJAS AD HOC TIESNEŠU SARAKSTU EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESĀ

Ņemot vērā, ka Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ievēlējusi Rīgas Juridiskās augstskolas asociēto profesoru Mārtiņu Mitu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi, Ministru kabinets 19.janvārī svītroja viņu no Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu saraksta. Lai novērstu iespējamu interešu konfliktu vai šaubas par ECT lietu pret Latviju taisnīgu izskatīšanu, no ad hoc tiesnešu saraksta izslēgta arī viņa laulātā – Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita.
18. janvāris, 2016

APKOPOTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR CIETSIRDĪBU UN VARDARBĪBU PRET NEPILNGADĪGAJIEM

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar juridisko zinātņu doktori Valentiju Liholaju veikusi tiesu prakses pētījumu krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgajiem, apkopojuma secinājumi akceptēti Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē.
11. janvāris, 2016

SAGATAVOTAS NORĀDES, KĀ SEKOT LIETAS VIRZĪBAI TIESĀ

Lai palīdzētu lietu dalībniekiem sekot savas lietas virzībai tiesā, kā arī citiem interesentiem piekļūt lietu datiem, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, Augstākā tiesa sagatavojusi shematisku ceļvedi, kā sekot lietas virzībai, izmantojot tiesu portālu.
8. janvāris, 2016

VALSTS IERĒDŅI BIEŽĀK TIESĀJAS PAR AMATA KONKURSU REZULTĀTIEM

Aktualizējot administratīvo tiesu prakses apkopojumu lietās par valsts dienestu, Augstākā tiesa secina, ka pēdējo divu gadu laikā strīdu tematika ievērojami atšķiras no jautājumiem, kas tiesu praksē bija aktuāli 2007.–2013.gadā.
6. janvāris, 2016

VALSTS NODROŠINĀS JURIDISKO PALĪDZĪBU BĀRIŅTIESU LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ TIESĀ

Šodien, 6.janvārī, stājas spēkā grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, ar kuriem paplašināts to gadījumu loks, kad valsts nodrošina juridisko palīdzību administratīvajās lietās. Palīdzība paredzēta arī bāriņtiesu lēmumu pārsūdzēšanai administratīvajā tiesā.
4. janvāris, 2016

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ DARBU SĀK JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

Ar 1.janvāri izmaiņas Augstākās tiesas organizatoriskajā struktūrā – tiek reorganizēta līdzšinējā Judikatūras nodaļa, pārveidojot to par Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu. Līdz ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izveidošanu plašākas būs tās funkcijas.
4. janvāris, 2016

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS STRĀDĀ PLAŠĀKĀ SASTĀVĀ

Saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu ar 1.janvāri pārdalīts tiesnešu skaits Augstākās tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināts tiesnešu skaits Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.