Par notikumiem

Drukas versija
3. aprīlis, 2015

APKOPOTAS ADMINISTRATĪVO TIESU ATZIŅAS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS JAUTĀJUMU LIETĀS

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā publiskots plašs administratīvo tiesu prakses atziņu apkopojums lietās par sociālās drošības jeb sociālā nodrošinājuma jautājumiem. Apkopojumu veikusi Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Mg.iur Anita Kovaļevska sadarbībā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu.
30. marts, 2015

REKOMENDĒ, KĀ PAREIZI VEIDOT TIESAS NOLĒMUMU STRUKTŪRU UN SATURU KRIMINĀLLIETĀS

Tiesu nolēmumiem jābūt ne vien juridiski pareiziem, skaidriem un lakoniskiem, bet to saturam jābūt arī viegli uztveramam un saprotamam – secināts apkopojumā, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docente juridisko zinātņu doktore Elita Nīmande sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.
27. marts, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA NOVĒRTĒ APGABALTIESU NOZĪMI LATVIJAS TIESU SISTĒMĀ

Sveicot apgabaltiesas to izveidošanas 20.gadadienā, Augstākā tiesa norāda uz apgabaltiesu nozīmīgo vietu tiesu sistēmā gan pirms 20 gadiem, kad, veidojot Latvijā trīspakāpju tiesu sistēmu, pēc 55 gadu pārtraukuma tika atjaunota apelācijas instance un dibinātas apgabaltiesas, gan tagad, kad notiek Latvijas tiesu sistēmas reforma un, likvidējot Augstākās tiesas tiesu palātas, apgabaltiesas būs vienīgā apelācijas instance. Uz to, ka pieaugs ne tikai apgabaltiesu slodze, bet arī atbildība vienotas tiesu prakses veidošanā, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot apgabaltiesu jubilejai veltītās svinīgās sēdes dalībniekus 27.martā.
12. marts, 2015

PUBLISKOTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR VALSTS AMATPERSONU NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un akceptēts tiesu prakses apkopojums par Krimināllikuma 317., 318. un 319. panta piemērošanu. Apkopojumu sagatavoja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore juridisko zinātņu doktore Valentija Liholaja sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.
12. marts, 2015

SAEIMA ATBRĪVO ERVĪNU KUŠĶI NO TIESNEŠA AMATA

Saeima 12.marta sēdē atbrīvoja Ervīnu Kušķi no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
10. marts, 2015

CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠI TIEKAS AR ŽENĒVAS UNIVERSITĀTES PROFESORU VINIGERU

Latvijas vizītes laikā 9. martā starptautiski atzītais civiltiesību eksperts, Ženēvas Universitātes profesors Benedikts Vinigers (Benedict Winiger) tikās ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešiem Edīti Vernušu, Valerijanu Jonikānu un Aigaru Strupišu.
10. marts, 2015

TIESLIETU PADOME ATBALSTA AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠLIKUMUS: PĀRDALA TIESNEŠU SKAITU DEPARTAMENTOS UN PAR DISCIPLINĀRTIESAS KOMPETENCI LEMS ATKĀRTOTI

Tieslietu padome 9.marta sēdē, uzklausot Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča informāciju par Augstākās tiesas plēnuma lēmumiem, nolēma tos atbalstīt – pārdalīt tiesnešu amata vietas starp Augstākās tiesas departamentiem, bet jautājumu par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu skatīt atkārtoti.
9. marts, 2015

AIZVADĪTAIS GADS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ – INTENSĪVS DARBS UN STRUKTURĀLAS PĀRMAIŅAS

Aizvadītajā gadā Augstākā tiesa piedzīvojusi būtiskākās strukturālās pārmaiņas kopš līdzšinējās sistēmas izveidošanas pirms 20 gadiem un strādājusi ļoti intensīvā darba režīmā, izskatot vairāk nekā 4500 lietas, – Augstākās tiesas plēnumā 6.martā, analizējot aizvadītā gada darbu, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
9. marts, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA NEPIEKRĪT DISCIPLINĀRTIESAS KOMPETENCES PAPLAŠINĀŠANAI

Augstākās tiesas 6.marta plēnums pieņēma lēmumu neatbalstīt Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu, kas paredz, ka Disciplinārtiesa būtu apelācijas instance ne tikai tiesnešu, bet arī prokuroru, zvērinātu advokātu, notāru un tiesu izpildītāju disciplinārlietās, kā arī Tieslietu padomes lēmumu tiesnešu karjeras jautājumos pārsūdzībai.
9. marts, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA NORĀDA UZ NEPIECIEŠAMĪBU STIPRINĀT ZEMĀKAS INSTANCES TIESU AUTORITĀTI

6.marta Augstākās tiesas plēnumā struktūrvienību vadītāji aktualizēja jautājumu par Augstākās tiesas kā kasācijas instances tiesas lomu un atbildību par tiesu sistēmas darba kvalitāti kopumā.