Par notikumiem

Drukas versija
20. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas Civillietu departamenta atbilde uz Latvijas kredītņēmēju asociācijas pausto viedokli

Atbildot uz Latvijas Kredītņēmēju asociācijas ziņu aģentūrai LETA pausto viedokli (Sk. LETA, Preses relīzes, 2019.gada 20.jūnijs “LAKRA: Grūti izprotams Augstākās tiesas Senāta lēmums draud izraisīt anulētu privātpersonu maksātnespējas procesu lavīnu”) par Augstākās tiesas lēmumu (lietā SPC-5/2019), Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments skaidro: Maksātnespējas process un iespēja tā ietvaros atbrīvoties no parādiem ir paredzēta labticīgiem parādniekiem, nevis bezatbildīgas aizņemšanās sekmēšanai. Lai šo likumā doto iespēju izmantotu, parādniekam ir jāparāda labā griba un disciplinētība. Viens no veidiem, kā tas tiek parādīts, ir kreditoru prasījumu segšana parādnieka iespēju robežās. Tas saskan ar Maksātnespējas likuma mērķi – likuma robežās veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu.
19. jūnijs, 2019

Disciplinārtiesa noraida tiesneses sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 19.jūnijā, izvērtējot rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.
13. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas tiesnese un darbinieki piedalījušies likumdošanai veltīto Satversmes komentāru rakstīšanā

Saeimā 12.jūnijā atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir septītā komentētā Satversmes nodaļa. Izdevuma autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, starp tiem arī Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.
11. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

Otrdien, 11.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Lindas Eglītes un Gitas Rubīnas zvērestu. Abas notāres ieceltas zvērinātu notāru amatos Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Linda Eglīte Valkā, Gita Rubīna – Gulbenē. Zvērinātās notāres amata pienākumus sāks pildīt no 17.jūnija.
10. jūnijs, 2019

Ar Augstākās tiesas darbu iepazīstas tiesneši un prokurori no deviņām Eiropas Savienības valstīm

7. jūnijā Augstākajā tiesā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās dažādu specializāciju tiesneši un prokurori no deviņām Eiropas Savienības (ES) valstīm – Austrijas, Itālijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Francijas un Slovākijas.
6. jūnijs, 2019

Jaunie tiesneši un kandidāti mācās par komercstrīdiem un grūtām situācijām tiesas zālē

Tiesneša amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 6.jūnijā bija mācību noslēdzošā diena, un tā notika Augstākajā tiesā. Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš lasīja lekcijas par komercstrīdu izskatīšanas īpatnībām un komerclietu aktuālo tiesu praksi. Savukārt Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ar jaunajiem un topošajiem tiesnešiem pārrunāja tiesas procesa vadību tiesas zālē, īpaši pievēršoties dažādām grūtajām situācijām, ar ko tiesnešiem tiesas zālē jāspēj tikt galā. Kopīgi tika klausīti tiesas sēžu audioieraksti un analizētas konkrētas situācijas.
30. maijs, 2019

Sagatavots pārskats par Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi pārskatu par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos.
27. maijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Slovākijā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien un rīt, 28. un 29.maijā,  piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē, kas šogad notiek Bratislavā, Slovākijā. Konferencē diskusijai izvirzītas vairākas tēmas – par sabiedrības izpratnes par tiesu varu veidošanu mūsdienu moderno mediju vidē, par Augstāko tiesu lomu vienotas tiesu prakses veidošanā un pamatotiem, skaidriem tiesu nolēmumiem, par tiesu lomu cilvēktiesību nodrošināšanā. Tāpat Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunās jautājumus, kas saistīti ar tiesnešu atlasi un efektīviem diciplinārās atbildības mehānismiem.
20. maijs, 2019

Augstākajā tiesā viesojas Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas

17. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Profesors ir atzīta akadēmiskā autoritāte Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Takis Tridimas ieradies Rīgā Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.
17. maijs, 2019

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas

Augstākajā tiesā 17.maijā notika tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, lai pārrunātu nodokļu piedziņas problēmas tiesvedību procesos. Priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, atklājot tikšanos, norādīja, ka Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir veikusi tiesu prakses apkopošanu un secinājusi, ka nenomaksāto nodokļu piedziņa notiek gan administratīvā procesa, gan kriminālprocesa, gan civilprocesa kārtībā. Šāda situācija var radīt procesu pārklāšanos vai rezultātu pretrunas.