Aktualizējot administratīvo tiesu prakses apkopojumu lietās par valsts dienestu, Augstākā tiesa secina, ka pēdējo divu gadu laikā strīdu tematika ievērojami atšķiras no jautājumiem, kas tiesu praksē bija aktuāli 2007.–2013.gadā.

Pēdējo divu gadu laikā būtiski samazinājies tiesu lietu skaits par amatpersonu atbrīvošanu no amata sakarā ar amata likvidāciju vai amatpersonu skaita samazināšanu. Turpretim palielinājies pieteikumu skaits, kuros lūgts vērtēt lēmumus par ierēdņu iecelšanu amatā atklāta konkursa rezultātā.

Vairākos pieteikumos amatpersonas lūdz pārskatīt noteiktās mēnešalgas apmēra pareizību. Šajās lietās strīds parasti ir par to, vai amatpersonas gadskārtējais darbības novērtējums ir bijis pamatots. Diezgan daudzi pieteikumi iesniegti arī par disciplinārsoda atcelšanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Ņemot vērā lietu, kas saistītas ar valsts dienesta attiecībām, lielo skaitu un judikatūras atziņu nozīmību tajās, Augstākā tiesa veica tiesu prakses apkopojumu šīs kategorijas lietās 2007.–2013.gadā. Tagad pētījuma autors juridisko zinātņu doktors Edvīns Danovskis sadarbībā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu aktualizējis apkopojumu, izmantojot tiesu nolēmumus, kas pieņemti laikā no 2013.gada aprīļa līdz 2015.gada maijam.

Pētījuma autors norāda, ka tiesu prakses analīze apliecina iepriekšējā apkopojumā izklāstītās judikatūras stabilitāti un tās konsekventu pielietojumu. Tāpat tiesas sekmīgi veidojušas judikatūru arī par iepriekš nepiemērotām normām, kā arī vairākās lietās pašas centušās nolēmumos atspoguļot praksi līdzīgās lietās.

Ar tiesu prakses apkopojumu lietās par valsts dienestu 2007.–2015.gadā var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā pie tiesu prakses apkopojumiem administratīvajās tiesībās, skatīt šeit: //lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/administrativajas-tiesibas/

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211