Ir izveidojusies stabila administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem un tiesas savos nolēmumos nākušas pie svarīgām atziņām – secināts tiesu prakses vispārinājumā, ko veicis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un juristi Ivetu Zalpēteri.

Vispārinājumā analizētas 92 administratīvās lietas, kas izskatītas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā un Administratīvajā apgabaltiesā laikā no 2005. līdz 2014.gadam.

Jautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesībām, ir ārkārtīgi būtiski, tādēļ lēmumiem, kas skar bērnu tiesības, izvirzāmas īpaši augstas prasības attiecībā uz to pamatojumu, – norādīts tiesu prakses apkopojuma secinājumos. Visos gadījumos, kad ar administratīvu aktu tiek izlemti jautājumi, kas skar bērnus, vērtējot administratīvā akta tiesiskumu, ir jāizvērtē, vai lēmuma pieņemšanas brīdī pastāvēja priekšnoteikumi tā pieņemšanai un vai lēmums atbilst bērna vislabākajām interesēm.

Īpaša uzmanība pētījumā vērsta uz lietām, kas ir par aizgādības tiesību pārtraukšanuun bērna izņemšanu no ģimenes, jo tās skar ļoti nozīmīgas personas tiesības uz ģimeni. Turklāt bērna izņemšana no ģimenes visradikālākajā veidā ietekmē šīs tiesības. Ja aizgādības tiesību pārtraukšana ir bijusi prettiesiska, personai ir tiesības prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.

Tiesu prakses apkopojumā apskatītas arī lietas par aizbildņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.  Augstākā tiesa norāda – būtiski ir visos gadījumos noskaidrot rīcībnespējīgās personas viedokli un šīs vēlmes ir jāņem vērā pienācīgā mērā, atbilstoši rīcībnespējīgas personas interesēm.

Attiecībā par aizgādņa iecelšanu mantai izšķiroša nozīme piešķirama personas spējām un prasmēm pārraudzīt un saglabāt atstāto mantu. Tiesu praksē vairākkārt norādīts uz pienākumu, nevis tiesībām kļūt par aizbildni vai aizgādni.

Administratīvajā procesā tiesā tiek kontrolētas bāriņtiesas darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp pašvaldību un privātpersonu. Bāriņtiesu kompetence pamatā noteikta Bāriņtiesu likumā un Civillikumā. Administratīvajā procesā tiesā izskatītajās lietās galvenokārt risināti ar bērna aprūpes un aizgādības tiesībām, vecāku domstarpību risināšanu, bērna personisko interešu aizstāvību un rīcībnespējīgu personu aizgādnību saistīti jautājumi. Atsevišķos gadījumos vienlaikus risināts arī jautājums par zaudējumu un nodarītā morālā kaitējuma atlīdzību.

 

Tiesu prakses vispārinājums „Administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses pētījumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211