Septiņi tiesneši no pirmās instances tiesām 11.jūnijā piedalījās senatoru Veronikas Krūmiņas un Dzintras Baltas vadītajās jauno tiesnešu mācībās Augstākajā tiesā. Jaunie tiesneši dalījās savā pirmajā amata pieredzē, kopīgi pārrunājot un risinot grūtās situācijas tiesneša ikdienas darbā. Pieredzējušo tiesnešu padoms un situāciju redzējums būs atbalsts viņu turpmākajā darbā.

Šī bija pirmā jauno tiesnešu grupa Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajā mācību kursā, kas tiesas procesa vadības nodarbībās piedalās atkārtoti. Mācību mērķis ir stiprināt tās prasmes, kuras iegūtas sākumapmācības laikā, un izvērtēt pirmo darba gadu, identificējot savas stiprās puses, kā arī atpazīt šā brīža izaicinājumus.

Sākumapmācībā tiesneša amata pamata prasmes tiek apgūtas teorētiski jeb modelējot iespējamās situācijas, jo kandidātam nav vēl reālas tiesneša darba pieredzes. Taču jau pēc pirmā, otrā darba gada ir jautājumi no reālās darba prakses, tāpēc ir vērtīgi, ja tos var pārrunāt mācībās, kuras vada pieredzējuši kolēģi, ar kuriem izveidojies labs kontakts jau sākumapmācības laikā.

Ar jaunajiem kolēģiem tika pārrunātas grūtās situācijas procesa vadīšanā. Katrs dalījās ar savu pieredzi un kopīgi pārrunāti situāciju labākie risinājumi. Veronika Krūmiņa atzīmē: “Visi bija vienisprātis, ka, lai arī process ir formāls, tas jāvada tā, lai būtu saprotams un draudzīgs cilvēkam, proti, procesā jānotiek sarunai ar cilvēku.” Piemēram, pārrunātas tādas situācijas, kā tiesai rīkoties, kad viens no procesa dalībniekiem, izmantojot dažādas procesā paredzētās iespējas, acīmredzami vēlas tiesas sēdes atlikšanu, kā rīkoties, ja procesa dalībnieks izsaka aizskarošas piezīmes, kā veiksmīgāk sagatavoties lietas izskatīšanai u.tml.

Gatavojoties nodarbībai, lektores noklausījās jauno kolēģu atsevišķu tiesas sēžu ierakstus. Tika atzīmēta kolēģu acīmredzamā profesionālā izaugsme.

Dzintra Balta novērtē, ka mācību semināra tēmas ir vienlīdz aizraujošas un svarīgas kā no jauna, tā pieredzējuša tiesneša skata punkta. “Attīstoties mūsdienīgam skatījumam uz tiesneša lomu un tiesnesim nepieciešamajām prasmēm, īpašu uzmanību veltām vispusīgi attīstītai personībai un tās pilnveidei. Tādēļ tik vērtīgi ir šāda veida praktiskie semināri – profesionālas diskusijas, sarunas, dalīšanās pieredzē par vērtībām un praktiskām iespējām iedzīvināt tās ikdienas darbā,” saka senatore.

Senatores ir gandarītas, ka kopā ar kolēģiem izdevies ne tikai piefiksēt notikušo izaugsmi, apsvērt esošo grūtību risināšanas modeļus, bet arī iezīmēt personiskos un tiesu sistēmas kopīgos nākotnes izaicinājumus. Tas bija vērtīgs pieturas punkts nākotnes attīstībai.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs jauno tiesnešu (ar darba stāžu 1–3 gadi) mācības “Tiesas procesa vadīšanas prasmes” organizē, pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (nr. Nr.3.4.1.0/16/I/001) mācību sadaļas projektam “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211