2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto lietu skaits Augstākajā tiesā samazinājies par 585 lietām – izskatīšanai saņemtas 4936 lietas. Apkopotā statistika rāda, ka lietu samazinājums bijis apelācijas instancē, kas saistīts ar tiesu reformu un tiesu palātu pakāpenisku likvidāciju. Kasācijas instancē saņemto lietu skaits nav mainījies – saņemtas 3539 lietas, turklāt Krimināllietu departamentā un Administratīvo lietu departamentā saņemto lietu skaits palielinājies.

Aizvadītajā gadā Augstākajā tiesā izskatītas 4593 lietas.

Atšķirīga bijusi kasācijas instances departamentu kapacitāte: Civillietu departaments izskatījis 1337 lietas, kas ir 40% no tā tiesvedībā esošajām lietām. Krimināllietu departamentā izskatītas 802 lietas – 89% no tiesvedībā esošajām lietām, Administratīvo lietu departamentā – 973 lietas jeb 66% no tiesvedībā esošajām lietām. Aptuveni 60% lietu departamenti atteikuši ierosināt kasācijas tiesvedību vai pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu.

Gadu beidzot, neizskatīto lietu atlikums Augstākajā tiesā bija 3943 lietas – par 343 lietām vairāk nekā gada sākumā. Vislielākais lietu uzkrājums Civillietu departamentā – 2085 lietas. Administratīvo lietu departamentā neizskatīto lietu atlikums 505 lietas, Krimināllietu departamentā – 107 lietas.

Civillietu tiesu palātas tiesvedībā atlikušas 1246 lietas. Saskaņā ar tiesu reformu un grozījumiem Civilprocesa likumā jaunas lietas tiesu palāta vairs nesaņems un tās darbības beigu termiņš noteikts 2016.gada 31.decembrī.

Savukārt Krimināllietu tiesu palāta likvidēta 2014.gada 31.decembrī. Palātā nepabeigtās 84 lietas līdz ar tās darbības beigām nodotas apgabaltiesām kā apelācijas instancei.

6.martā notiks Augstākās tiesas plēnums (tiesnešu kopsapulce), kurā tiks analizēts tiesas darbs aizvadītajā gadā un meklēti risinājumi, kā to darīt efektīvāku.

 

Pilns Augstākās tiesas statistikas kopsavilkums – Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika

 

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211