Eiropas Kopienas dalībvalstīm, izšķirot ar preču zīmēm un dizainparaugiem saistītos strīdus, jāveido vienota tiesu prakse, ir sevišķi strīdos starp Kopienas preču zīmēm un nacionālajām. Par pamatu jāņem Eiropas Kopienu tiesas prakse līdzīgu strīdu izskatīšanā. Tāda pamatnostādne bija Iekšējā tirgus harmonizācijas biroja organizētajā noslēguma seminārā, kas notika Spānijas pilsētā Alikantē 22. – 23. janvārī. Seminārā piedalījās Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule.

Dalībvalstu likumdošana intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā ir harmonizēta atbilstoši Eiropas Kopienas tiesībām. Jāveido arī vienota tiesu prakse šādu lietu izskatīšanā. Sevišķi tika uzsvērts par specializācijas nepieciešamību ar preču zīmēm un dizainparaugiem saistīto strīdu izskatīšanā. Acīmredzot par to jāsāk domāt arī Latvijā, pēc atgriešanās no semināra uzsver V. Cīrule.

Šajā ziņā dalībvalstu prakse ir dažāda. Lielākajās valstīs, piemēram Vācijā, ir izveidotas atsevišķas tiesas, citās valstīs, piemēram Dānijā, ar šo strīdu izskatīšanu nodarbojas komerctiesas. Itālijā izveidots divpadsmit tiesnešu sastāvs, kas izvietots piecās valsts lielākajās pilsētās. Polijā ir izveidota Kopienas preču zīmju un dizaina paraugu tiesa Varšavā, kas skata strīdus starp Kopienas preču zīmēm un nacionālajām.

Ņemot vērā pagaidām nelielo šo strīdu skaitu Latvijā, iespējams, lietderīgi būtu izveidot nelielu specializētu tiesnešu sastāvu gan pirmās instances tiesā, kas ir Rīgas apgabaltiesa, gan arī Augstākajā tiesā. Tādā veidā būtu nodrošināta arī vienveidīga tiesu prakse ar preču zīmēm un dizainparaugiem saistīto strīdu izskatīšanā.

Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas biroja organizētais pirmais seminārs dalībvalstu tiesnešiem notika laika periodā no 2006. gada oktobra līdz 2007. gada septembrim un bija organizēts septiņos reģionālajos semināros pēc valodas un ģeogrāfiskā izvietojuma zonām. Baltijas valstu un Skandināvijas valstu grupā Kopenhāgenā piedalījās 38 tiesneši no Dānijas, Latvijas, Zviedrijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas.

Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs (Office for Harmonisation of the Internal Market - OHIM), kas atrodas Spānijā, reģistrē Kopienas preču zīmes un dizainparaugus. Kopienas preču zīme ļauj ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam aizsargāt savu produktu gan visā Eiropas Kopienas teritorijā, gan atsevišķās dalībvalstīs pēc izvēles, kā arī aizsargāt to pret kopēšanu ES teritorijā. Nacionālās preču zīmes turpina pastāvēt vienlaicīgi ar Kopienas preču zīmēm. Lai veicinātu vienotu tiesu praksi lietu izskatīšanā, kas saistītas ar preču zīmju reģistrēšanu un strīdu izšķiršanu starp Kopienas preču zīmēm un nacionālajām, Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs regulāri rīko seminārus un apmācības.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211