Veidojot Augstākās tiesas un apgabaltiesu dialogu, Senāta Civillietu departamenta senatori 26.aprīlī piedalījās Rīgas apgabaltiesas organizētajā sanāksmē visu Latvijas apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju tiesnešiem, lai pārrunātu tiesu darba kvalitāti un aktuālākos civiltiesību un civilprocesa tiesību jautājumus.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsvēra, ka darba kvalitātes jautājums jārisina kompleksi, jo zemā prasības pieteikumu kvalitāte ietekmē pirmās instances tiesu darbu, bet kvalitatīvi pirmās instances tiesu nolēmumi savukārt – apelācijas instances darbu, un kvalitatīvs apelācijas instances tiesas darbs atslogo kasācijas instances tiesu tās pamata pienākumu veikšanā – judikatūras veidošanā.

Senatori izteica ierosinājumu izveidot rokasgrāmatu tiesnešiem par nolēmumu sastādīšanas metodoloģiju, kas varētu būt noderīga gan pirmās, gan otrās instances tiesu tiesnešiem.

Sanāksmes gaitā diskutēts par noilgumu prasījumiem zemes piespiedu nomas tiesiskajās attiecībās, par piedziņas vēršanu uz laulāto kopīgo mantu, par sūdzībām par zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību, par drošības naudas maksāšanas pienākumu un citiem jautājumiem.

Vairāk par sanāksmi – skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211