“Augstākās Tiesas Biļetena” 18.numurā publicēts publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā – Augstākās tiesas raksturojums, izmaiņas un aktualitātes, statistika un Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju pārskats un atziņas par aizvadīto gadu.

Plašs atskats uz aizvadīto gadu sniegts arī Tiesību prakses sadaļā: pārskats par Augstākās tiesas mājaslapā publicētajiem nolēmumiem ar judikatūras tēzēm, kā arī tēzes nolēmumiem, kuros Senāts mainījis judikatūru. Publicēta informācija par Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumiem, plašāku pārskatu sniedzot par apkopojumu par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieki sagatavojuši pārskatu par Latvijas prejudiciālo jautājumu lietām Eiropas Savienības Tiesā un tiesu pieteikumiem Satversmes tiesā aizvadītajā gadā, kā arī snieguši pārskatu par nozīmīgākajām lietām Senāta departamentos 2018.gada otrajā pusē.

Tiesībdomu sadaļā publicēts Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča Ukrainā nolasītais referāts par tiesneša neatkarību, nodrošinot pamattiesību aizsardzību, Augstākās tiesas pirmā priekšsēdētāja pēc neatkarības atjaunošanu Gvido Zemrībo referāts Civiltiesību jautājumiem veltītajā konferencē, atskatoties uz Civilprocesa likuma spēkā stāšanos pirms 20 gadiem, kā arī Tieslietu padomes sekretariāta vadītājas Solvitas Harbacevičas LU zinātniskajā konferencē nolasītais referāts par valsts atbalsta institūta iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā, jautājumu skatot terminoloģiskajā aspektā. Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane sniedz ieskatu oriģinālā pētījumā “Dzimums un tiesāšana”. Savukārt Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Jānis Baumanis un Nora Magone un tiesneša amata kandidāte Līga Ašitoka raksta par krimināltiesību jautājumiem – kriminālsoda mērķa nozīmi soda noteikšanā un atsevišķiem ar soda noteikšanu saistītiem aspektiem, bet Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante Zinaida Indrūna sniedz ieskatu vēsturiskajā judikatūrā – civiltiesību iztulkošanā Latvijas Senāta Apvienotajā sapulcē.

Biļetenā arī pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku komandējumos gūtajām atziņām un cita Augstākās tiesas informācija, kā arī fotoreportāža no Latvijas Senāta simtgades noslēguma pasākuma. Tāpat arī lasāma plaša informācija par Tieslietu padomes darbu, publicēti arī Tieslietu padomes apstiprinātie normatīvi – Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments.

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Biļetena 18.numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

Skatiet šeit: Augstākās Tiesas Biļetens Nr.18

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211