Tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 19.februārī tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdēdētāju Ivaru Bičkoviču un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tiekoties ar jaunajiem tiesnešiem, pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar tiesu sistēmas reformām, īpaši tiesu reģionālo reformu, apvienojot pirmās instances tiesas. Jaunie tiesneši bija no tiesām, kas jau reformētas, tādēļ Augstākās tiesas priekšsēdētājam interesēja viņu redzējums par tiesu darbu pēc reformas.

Tāpat Augstākās tiesas priekšsēdētājs vaicāja jauno tiesnešu viedokli par tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību, ko iecerēts mainīt. Jauno tiesnešu ieskatā saglabājama iespēja jaunajiem tiesnešiem darba gaitu sākumā stažēties tiesās. Pēc savas pieredzes tiesneši to novērtēja kā būtisku ieguldījumu turpmākā darbā. Tāpat viņi atzinīgi vērtēja jauno tiesnešu sagatavošanas programmu, ko nodrošina Latvijas tiesnešu mācību centrs, īpaši – tiesas procesa vadības mācību tiesas zālē un lekcijas par tiesnešu ētiku.

Arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pievērsās tiesnešu ētikas jautājumiem un kā rokasgrāmatu, sākot tiesneša darba gaitas, jaunajiem tiesnešiem dāvināja Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājumu. Priekšsēdētājs aicināja jaunos tiesnešus būt ne tikai profesionāļiem tiesas zālē, bet arī aktīviem, apspriežot un vērtējot dažādus procesus un reformas tiesu sistēmā, nepieņemt visu klusējot un akli izpildot, bet izteikt konstruktīvu un argumentētu kritiku, ja nepieciešams.

Aicinot uz aktīvu viedokļa paušanu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vienlaikus atgādināja ierobežojumu tiesnesim iesaistīties politiskā darbībā, kā arī aicināja pārdomāt savas aktivitātes sociālajos tīklos. Tiesu sistēmas problēmas priekšsēdētājs aicināja pirmām kārtām aktualizēt un risināt koleģiāli sistēmas ietvaros un būt savstarpēji korektiem.

Sarunā ar jaunajiem tiesnešiem Augstākās tiesas priekšsēdētājs pievērsās arī tiesneša komunikācijas jautājumiem, aicinot tiesnešus būt atvērtiem un drosmīgiem komunikācijā un neļauties provokācijām. “Cieniet savu amatu pirmām kārtām paši,” vēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajā mācību kursā jaunajiem tiesnešiem tiek stiprinātas tiesnešu juridiskās zināšanas un attīstītas tiesneša amatam nepieciešamās prasmes. Kursā piedalās jaunie tiesneši no Administratīvās rajona tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas un tās zemesgrāmatu nodaļas, Rīgas rajona tiesas un Rēzeknes tiesas un tiesneša amata kandidāti no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas, Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas rajona tiesas. Kursa ietvaros nodarbības vada arī vairāki Augstākās tiesas tiesneši un speciālisti, 19.februārī lekcijas lasīja arī Augstākās tiesas Adminmistratīvo lietu departamenta tiesneses Ieva Višķere un Anita Kovaļevska.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211