Lai iepazītos ar tiesnešu palīgu, padomnieku un cita tiesas atbalsta personāla tiesisko statusu, darba organizāciju un sadarbību ar tiesnešiem,Augstākās tiesas zinātniski analītiskās padomnieces Kristīne Zemīte un Nora Magone un tiesnešu palīdzes Silvija Kuškina, Madara Štorha un Dārta Eglīte septembra beigās piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Čehijā.

Augstākās tiesas darbinieces apmeklēja Čehijas Augstāko tiesu,Čehijas Augstāko Administratīvo tiesu,Čehijas Konstitucionālo tiesu un Mazarekas UniversitātesJuridisko fakultātiBrno, lai noskaidrotu labās prakses piemērus tiesnešu atbalsta personāla darbam.

Tā kā tiesu apmeklējuma laikā notika aktīva visu iesaistīto personu diskusija, izrunāta virkne arī citu ar tiesu darba organizāciju saistīti jautājumi, tostarp par tiesas komunikāciju ar sabiedrību, tiesu nolēmumu anonimizēšanu, tiesas iesaisti tiesnešu atlases procesā, tiesnešu un tiesas personāla apmācībām, tiesu prakses vienotības nodrošināšanu un citiem jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas vizīte organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211