Augstākajai tiesu instancei ir būtiska loma ikvienas valsts tiesu sistēmas attīstībā – tai jābūt paraugam, gan pieņemot taisnīgus, kvalitatīvus un juridiski vērtīgus nolēmumus, gan nodrošinot efektīvu, uz attīstību orientētu tiesas darba organizāciju – 12.jūlijā, atklājot Eiropas Komisijas finansētā projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” darba grupas pirmo sanāksmi, sacīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Latvijas Augstākās tiesas iniciētā un vadītā projekta pirmā darba grupas sanāksme Rīgā, kurā piedalījās projekta partneri no Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajām tiesām un Ļubļanas Universitātes, apliecināja – projekts, kurā tiks apkopota Eiropas Augstāko tiesu darba administrēšanas pieredze, būs vērtīgs ieguvums gan projekta dalībvalstu, gan citām augstākās instances tiesām. Sanāksmē Rīgā tika izstrādāta aptaujas anketa Augstākajām tiesām, kā arī izplānota pieredzes apmaiņas vizīšu tematika un citas projekta aktivitātes.

Projekta laikā tiks analizēta Eiropas Savienības Augstāko tiesu darbība četrās jomās: zinātniski analītisko nodaļu darbība, vispārējā tiesas darba organizācija, komunikācija ar sabiedrību un Tieslietu padomju darbība. Daloties pieredzē, tiks meklēti jauni izaicinājumi un idejas, kā uzlabot darba organizāciju tiesā, palielināt tiesas darba caurspīdīgumu un vairot sabiedrības uzticēšanos tiesas darbam. „Mūsu pieredze liecina, ka tieši diskusijas, viedokļu un ideju apmaiņa ir labākais ceļš kopēju mērķu īstenošanai un veiksmīga rezultāta sasniegšanai,” Augstākās tiesas iniciatīvu realizēt šādu projektu pamato Administrācijas vadītāja.

Projekta laikā tiks apkopota Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu labā prakse un izdota Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā. Notiks vairākas mācību vizītes projekta dalībvalstu Augstākajās tiesās un Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā. Projekts noslēgsies ar starptautisku konferenci Rīgā 2017. gada aprīlī.

Projektu vada Latvijas Republikas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

 

Projektu finasē Eiropas Komiisija

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.