Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments uz konferenci „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” 27. martā aicinās visu instanču administratīvo tiesu tiesnešus, tieslietu speciālistus, jurisprudences studentus un citus interesentus. Atzīmējot Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un administratīvo tiesu, tostarp arī Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 5 gadu jubileju, Augstākajā tiesā plānoti arī citi pasākumi – tiesību zinību stundas skolēniem un kāzusu izspēle studentiem.

Konference

Konferencē, kas notiks 27. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā, iecerēts izvērtēt administratīvo tiesu devumu Latvijas tiesību sistēmai un piecos darbības gados gūtās atziņas. Konferencē ar ziņojumiem uzstāsies Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatori Jautrīte Briede un Jānis Neimanis. Piedalīties konferencē solījis Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Ar ziņojumiem uzstāsies Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks, Latvijas Universitātes doktorante Anita Kovaļevska, Saeimas Juridiskā biroja padomnieks Jānis Pleps un citi juristi.

Kāzusu izspēle studentiem

Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīte Briede un Jānis Neimanis, kas ir arī pasniedzēji Latvijas Universitātē, rosinājuši pasākumu studentiem – kāzusu izspēli starp dažādu augstskolu jurisprudences studentu komandām. Šis pasākums plānots aprīlī.

Tiesību zinību stundas skolēniem

Savukārt skolām tiek piedāvāta iespēja pieteikties uz tiesību zinību stundām Augstākajā tiesā martā un aprīlī. Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori ir gatavi skolēniem stāstīt ne tikai par administratīvajām tiesībām, bet arī par Latvijas tiesību un tiesu sistēmu kopumā. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Augstāko tiesu un senatoru un senatoru palīgu darbu. Izmantot šādu iespēju aicināti 9. klašu skolēni, kas apgūst civilzinību pamatus, taču pieteikties var arī vidusskolas klašu kolektīvi, kam ir interese. Skolēnu kolektīviem, kas vēlas piedalīties senatoru vadītās tiesību zinību stundās, jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā pa tālruni 67020396 vai elektroniski rasma.zvejniece@at.gov.lv

Par Administratīvo lietu departamentu

2004.gada 1.februārī spēkā stājās Administratīvā procesa likums, kas regulē valsts un privātpersonas publiski tiesisko attiecību īstenošanas kārtību no administratīvās lietas ierosināšanas iestādē līdz pat administratīvajam procesam tiesā un izpildei. Lai nodrošinātu šajā likumā paredzēto tiesas kontroli administratīvajā procesā, vienlaikus tika izveidotas arī administratīvās tiesas, tostarp kā kasācijas instances tiesa – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.

Jau 2003. gada nogalē Augstākās tiesas plēnums bija apstiprinājis pirmos Administratīvo lietu departamenta senatorus Valerijanu Jonikānu un Edīti Vernušu, bet 2004. gada 6. februārī plēnums par jaunā departamenta senatoriem apstiprināja Ilzi Skultāni, Guntu Višņakovu un Jautrīti Briedi, par departamenta priekšsēdētāju ievēlēja Valerijanu Jonikānu. Šobrīd Senāta Administratīvo lietu departamentā senatora pienākumus pilda astoņi senatori. Departamenta priekšsēdētāja ir Veronika Krūmiņa.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211