Augstākās tiesas pamatuzdevums ir spriest tiesu un veidot judikatūru. Bet par savu papildfunkciju Augstākā tiesa noteikusi arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu, un viena no svarīgākajām auditorijām tiesas darbam ir juristi un jurisprudences studenti. Lai noskaidrotu, kas šīm auditorijām būtu noderīgs sadarbībā ar Augstāko tiesu un kā Augstākās tiesas piedāvātās iespējas izmantot efektīvāk, veikta juristu un jurisprudences studentu aptauja.

Juristu aptauja

Juristu aptaujā piedalījās 413 respondenti – zemāku instanču tiesu tiesneši un darbinieki, prokurori, advokāti, valsts pārvaldes un citu iestāžu juristi. Vairums aptaujāto uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā ir vērojamas pozitīvas pārmaiņas Augstākās tiesas darbā – tiesas spriešanā, judikatūras veidošanā, sabiedrības informēšanā un izglītošanā.

88% aptaujāto atzinuši, ka viņiem kā juristiem informācija par Augstāko tiesu ir pietiekama, bet 74% – ka pietiekama ir arī informācija par Augstākajā tiesā izskatāmajām lietām un to izskatīšanas rezultātu. Vairāk būtu nepieciešams informēt par iespēju piedalīties Augstākās tiesas organizētajās konferencēs, jo liela daļa respondentu to nav zinājuši.

Lielākoties informācijas iegūšanai tiek izmantota Augstākās tiesas mājaslapa, kurā visbiežāk meklēti judikatūras nolēmumi un tiesu prakses apkopojumi. 88% aptaujāto juristu parasti mājaslapā viegli atrod vajadzīgo. Pagājušajā gadā izveidoti vairāku veidu judikatūras nolēmumu meklēšanas rādītāji – 77% respondentu to ieviešana ir atvieglojusi judikatūras meklēšanas procesu. Taču problēma, uz ko norāda 46% respondentu – pieejamo nolēmumu skaits nav pietiekams, publicējami būtu ne tikai judikatūras nolēmumi, bet arī citi, uz kuriem dotas atsauces. 85% aptaujāto juristu uzskata, ka Augstākās tiesas sagatavotie tiesu prakses apkopojumi ir par aktuāliem problēmjautājumiem, vairums respondentu ir apmierināti ar apkopojumu kvalitāti. Aptaujā katram bija iespēja norādīt viņaprāt aktuālu tematu tiesu prakses pētījumam. Gan šī informācija, gan arī juristu norādītie ieteikumi Augstākās tiesas darba pilnveidošanai tiks analizēti un ņemti vērā, plānojot tiesas darbu nākamajiem gadiem.

Jurisprudences studentu aptauja

Savukārt studentu aptaujā piedalījās 322 respondenti – jurisprudences studenti no Latvijas Universitātes, Rēzeknes augstskolas, biznesa augstskolas „Turība”, Rīgas Stradiņa Universitātes un citām augstskolām.

Gandrīz visi aptaujātie studenti mācību procesā ir izmantojuši Augstākās tiesas nolēmumus un tiesu prakses apkopojumus, vairāk nekā trešdaļa ir apmeklējusi Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā, daudzi izmantojuši arī tiesas statistiku un citus materiālus. 97% respondentu atzinuši, ka viņu saskarsme ar Augstāko tiesu ir bijusi veiksmīga. Pirmkursnieku dienu apmeklētāji par visvērtīgāko nosaukuši tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju.

Studentiem ar Augstāko tiesu saistās pārsvarā pozitīvas lietas – profesionalitāte, augsta kompetence, taisnīgums, efektīva darbība, informācijas pieejamība, motivēti nolēmumi, judikatūra u.c. Kā negatīvās lietas minēti ilgie tiesvedības procesi, tas, ka internetā nav pieejami visi nolēmumi, nepieciešamība iepriekš pieteikties, kā klausītājam apmeklējot tiesas sēdi, kā arī ierobežotais prakses vietu skaits. Atbildot uz jautājumu, kuri tiesneši ir viņu autoritātes, studenti galvenokārt nosaukuši tiesnešus, kuri darbojas arī kā mācībspēki – Jautrīti Briedi, Jāni Neimani un nu jau bijušo tiesnesi Kalvi Torgānu.

Aptaujātie devuši arī virkni vērtīgu ieteikumu, kas tiks analizēti un ņemti vērā, uzlabojot un pilnveidojot Augstākās tiesas sadarbību ar jurisprudences studentiem.

Augstākā tiesa pateicas visiem juristiem un studentiem, kuri piedalījās aptaujā un sniedza savus ieteikumus, lai Augstākā tiesa varētu uzlabot profesionālo sadarbību ar šīm auditorijām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211