Augstākās tiesas mājaslapā publiskots Senāta tiesu prakses apkopojums būvniecības lietās, ko Senāta Administratīvo lietu departaments skatījis laikā no 2013. līdz 2018.gadam.

Apkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā subjektīvās un sabiedrības tiesības iebilst pret būvniecību atļaujošo administratīvo aktu, tiesas kontrolei pakļautie būvniecības procesā pieņemtie lēmumi, būvniecību atļaujošā administratīvā akta tiesiskuma novērtējums, kā arī patvaļīgas būvniecības institūts. Kopumā apkopojumā iekļautas atziņas no 166 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem.

Būvniecību regulējošās normas kopumā ir vērstas uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu būvniecības rezultātu. Tāpēc būvniecību regulējošo tiesību normu konsekventa un pareiza piemērošana ir cieši saistīta ar visas sabiedrības interešu aizsardzību.

2014.gadā stājās spēkā jauns Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Jaunais regulējums būtiski mainīja gan būvniecību atļaujošā administratīvā akta institūtu, gan izpratni par kārtību, kādā notiek būvniecības procesā pieņemto lēmumu kontrole, vienlaikus saglabājot atsevišķus institūtus arī no spēku zaudējušā regulējuma. Pēc jaunā regulējuma spēkā stāšanās Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē ir risināti būtiski jautājumi par jaunā regulējuma piemērošanu. Savukārt šo lietu rezultāts ietekmē kārtību, kādā administratīvajā procesā īstenojama kontrole pār būvniecības procesā pieņemto lēmumu tiesiskumu.

Apkopojumā ietverti nozīmīgākie Senāta nolēmumi būvniecības lietās, kā arī lietās par paredzētās darbības akceptu. Tāpat ir ietvertas apkopojuma izstrādes procesā atrastās atziņas, kuras nav paustas ar būvniecības procesu saistītajos tiesiskajos strīdos, bet kurām var būt nozīme to izšķiršanā.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru palīdzes Santa Savina un Dārta Ūdre sadarbībā ar departamenta senatoriem.

 

Tiesu prakses apkopojumu būvniecības lietās skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211