Tiesas materiālu izmantošana

Drukas versija

Augstākā tiesa iespēju robežās sniedz atbalstu studentiem studiju darbu sagatavošanā, izmantojot Augstākās tiesas materiālus – nolēmumus, tiesu prakses apkopojumus, statistiku un citu informāciju.

 

Augstākās tiesas nolēmumi

Kur meklēt Augstākās tiesas nolēmumus? – informatīvs materiāls

Augstākās tiesas departamentu nolēmumi, kam ir judikatūras nozīme, ir pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/Judikatūras nolēmumu arhīvs, kur tie sakārtoti gan hronoloģiski, gan pēc tiesību normām.

Kopš 2013.gada 1.septembra visus atklātā tiesas sēdē pieņemtus tiesas spriedumus pēc to spēkā stāšanās publicē tiesu portālā www.tiesas.lv. Publicēšanas kārtību un apjomu noteic 2009.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.123 „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas”. 

Ja nepieciešams Augstākās tiesas nolēmums, kas nav atrodams publiskajās datubāzēs, tas pieejams Augstākajā tiesā:

  • kārtējā un divu iepriekšējo gadu nolēmumi – Tiesas Kancelejā;
  • pārējie – Dokumentu pārvaldības nodaļā.

Lai pieprasītu nepieciešamo nolēmumu, jāiesniedz iesniegums attiecīgi Kancelejai vai Dokumentu pārvaldības nodaļai.

Iesniegumā jānorāda:

  • adresāts;
  • dati par iesniedzēju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un ja ir e-pasts);
  • ar kura gada nolēmumiem vēlas iepazīties;
  • konkrēti jānoformulē, ar kādiem nolēmumiem vēlas iepazīties:

a) jānorāda lietas numurs, izskatīšanas datums;

b) ja nav zināms lietas numurs, tad jānorāda: krimināllietās – Krimināllikuma pants, civillietās – lietas kategorija (piemēram, lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām, ģimenes tiesiskajām attiecībām utml.), administratīvajās lietās – konkrēti interesējošā tēma.

Iesniegumam ir jāpievieno izziņa no augstskolas, kas apliecina, ka students tur mācās un raksta attiecīgu darbu.

Iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi – iesniedzot Dokumentu pārvaldības nodaļā (tiesas vestibilā jāpiezvana pa iekšējo telefona numuru 139);
  • nosūtot pa pastu – Augstākajai tiesai, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1511;
  • nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz tiesas e-pastu at@at.gov.lv. Ja iesniegums nosūtīts bez droša elektroniska paraksta, pēc tam ir jāiesniedz iesnieguma un izziņas oriģināls.

Pēc iesnieguma iesniegšanas ar studentu sazināsies attiecīgās Augstākās tiesas struktūrvienības darbinieks un sniegs atbildi par iespēju iepazīties ar nolēmumiem, kā arī saskaņos vēlamo datumu un laiku.

Par iespēju iepazīties ar Augstākās tiesas nolēmumiem var attiecīgi konsultēties:

par esošā gada nolēmumiem – Kancelejā – 67020370;

par iepriekšējo gadu nolēmumiem – Augstākās tiesas arhīvā – 67020309.

 

Ar nolēmumiem bez maksas var iepazīties tiesas kancelejā.

Tiesas nolēmuma sagatavošana un izsniegšana (nosūtīšana) ir maksas pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumiem Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

 

Tiesu prakses apkopojumi

Augstākās tiesas veiktie tiesu prakses apkopojumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi.

Ja nepieciešama papildu informācija – zvanīt Judikatūras un zinātniski analītiskajai nodaļai – 67020315.

 

Augstākās tiesas statistika

Augstākās tiesas statistika kopš 2003. gada pieejama Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesvedība/ Statistika.

Ja nepieciešama papildu informācija – zvanīt Judikatūras un zinātniski analītiskajai nodaļai – 67020315.

 

Intervijas

Atsevišķos gadījumos, ja tas īpaši nepieciešams bakalaura, maģistra vai promocijas darba izstrādei, Augstākās tiesas tiesneši vai attiecīgajā jomā kompetenti speciālisti iespēju robežās un savas kompetences ietvaros varētu sniegt intervijas vai atbildēt uz studentu jautājumiem.

Intervijas tēma, laiks un citi jautājumi jāsaskaņo ar Komunikācijas nodaļu – 67020396, rasma.zvejniece@at.gov.lv.

Pieteikumam jāpievieno izziņa no augstskolas, kas apliecina, ka studentam attiecīgā darba izstrādei nepieciešama intervija.