Drošības nauda

Drukas versija

DROŠĪBAS NAUDA CIVILLIETĀS

Iesniedzot Augstākās tiesas Civillietu departamentā kasācijas sūdzību civillietā, iemaksājama drošības nauda 300 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 458. pants).

Iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iemaksājama drošības nauda 300 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 478.panta septītā daļa).

Pārsūdzot apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību par tiesvedības izbeigšanu, lēmumu atteikties pieņemt prasību vai zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, iemaksājama drošības nauda 56,91 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 449.pants)

Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Drošības nauda par blakus sūdzību nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu vai tiesas vai tiesneša lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Abos gadījumos tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji var atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.

 

Par kasācijas sūdzību civillietā, blakus sūdzību par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem drošības naudu jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Nodokļu maksātāja reģ. nr.90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Ja Augstākās tiesas Civillietu departaments pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza, drošības naudu atmaksā. Ja kasācijas sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā. Ja kasācijas sūdzību atsauc līdz departamenta rīcības sēdei, sūdzības iesniedzējam atmaksā drošības naudu.

Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem iemaksātā drošības nauda pieteicējam atmaksājama, ja apstrīdētais nolēmums tiek pilnīgi vai daļēji atcelts, kā arī gadījumos, ja pieteikums tiek atsaukts līdz tā izskatīšanai. Tāpat drošības naudu atmaksā gadījumos, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu tādēļ, ka tam nav pievienots dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu, vai drošības nauda nav samaksāta likumā noteiktā kārtībā un apjomā.
 

 DROŠĪBAS NAUDA ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

Iesniedzot kasācijas sūdzību un pretsūdzību administratīvajā lietā, jāmaksā drošības naudu 70 euro apmērā (Administratīvā procesa likuma 124.panta ceturtā daļa).

Par blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem jāmaksā drošības naudu 15 euro apmērā (Administratīvā procesa likuma 124.panta trešā, piektā un sestā daļa).

  

Drošības nauda par kasācijas sūdzību, par blakus sūdzību, par lūgumu par pagaidu aizsardzību un par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvajā lietā jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, NMR nr.90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Drošības naudu atmaksā pilnībā, ja

1)    Administratīvo lietu departaments pilnībā vai daļā apmierina iesniegto lūgumu par pagaidu aizsardzību vai sūdzību (pārsūdzēto tiesas nolēmumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza) vai konstatē jaunatklātus apstākļus un nodod lietu vai tās daļu jaunai izskatīšanai;

2)    kasācijas vai blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsaka pieņemt (vai atstāj bez izskatīšanas), jo to iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

3)    blakus sūdzība tiek uzskatīta par neiesniegtu, atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību vai izbeigta blakus sūdzības vai kasācijas tiesvedība tādēļ, ka sūdzība iesniegta par nepārsūdzamu nolēmumu, ņemot vērā nolēmumā norādītu kļūdainu pārsūdzības kārtību;

4)    tiek izbeigta tiesvedība lietā, jo beidzies tiesiskais strīds (Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkts).

 

Drošības naudu atmaksā pilnībā atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma.

Pusi no drošības naudas atmaksā, ja sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsauc, iekams nav pabeigta to izskatīšana pēc būtības.

 

Bez tiesneša lēmuma uz personas iesnieguma pamata drošības naudu (arī valsts nodevu) atmaksā, ja tā samaksāta par darbībām, par kurām tā nav jāmaksā, vai samaksāta lielāka drošības nauda nekā nosaka likums.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 129.2pantu drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas. Tāpat drošības nauda nav jāmaksā, iesniedzot blakus sūdzību par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt atbrīvot personu no valsts nodevas samaksas.

Arī iesniedzot pieteikumu par pievienošanos kasācijas sūdzībai, drošības nauda nav jāmaksā.

Tiesa (tiesnesis) pēc fiziskās personas lūguma, ievērojot tās mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no drošības naudas samaksas. Pieņemot lēmumu, tiesnesis ņem vērā, vai šīs personas citus iesniegtos pieteikumus, sūdzības un lūgumus administratīvajai tiesai pēdējo triju gadu laikā vairākkārt atteikts pieņemt, izskatīt, tie atstāti bez izskatīšanas vai noraidīti. 

 

Vairāk skatīt: Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumi Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”

 

Par elektroniski iesūtītu dokumentu atvasinājumu izgatavošanu maksājums veicams, pārskaitot naudu uz Augstākās tiesas kontu, maksājumā norādot lietas numuru un mērķi:

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90000068892

Konta Nr. LV57TREL2280561005000

Valsts kase TRELLV22.