Drošības nauda

Drukas versija
 

DROŠĪBAS NAUDA CIVILLIETĀS

Iesniedzot Augstākās tiesas Civillietu departamentā kasācijas sūdzību civillietā, iemaksājama drošības nauda 300 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 458. pants).

Iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iemaksājama drošības nauda 300 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 478.panta septītā daļa).

Pārsūdzot apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību par tiesvedības izbeigšanu, lēmumu atteikties pieņemt prasību vai zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, iemaksājama drošības nauda 56,91 eiro apmērā (Civilprocesa likuma 449.pants)

Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Drošības nauda par blakus sūdzību nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu vai tiesas vai tiesneša lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Abos gadījumos tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji var atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.

 

Par kasācijas sūdzību civillietā, blakus sūdzību par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem drošības naudu jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Nodokļu maksātāja reģ. nr.90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Ja Augstākās tiesas Civillietu departaments pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza, drošības naudu atmaksā. Ja kasācijas sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā. Ja kasācijas sūdzību atsauc līdz departamenta rīcības sēdei, sūdzības iesniedzējam atmaksā drošības naudu.

Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem iemaksātā drošības nauda pieteicējam atmaksājama, ja apstrīdētais nolēmums tiek pilnīgi vai daļēji atcelts, kā arī gadījumos, ja pieteikums tiek atsaukts līdz tā izskatīšanai. Tāpat drošības naudu atmaksā gadījumos, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu tādēļ, ka tam nav pievienots dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu, vai drošības nauda nav samaksāta likumā noteiktā kārtībā un apjomā.

 

 

DROŠĪBAS NAUDA ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

Iesniedzot Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā kasācijas sūdzību administratīvajā lietā, jāmaksā drošības naudu 71,14 eiro apmērā (Administratīvā procesa likuma 124. panta ceturtā daļa).

Par blakus sūdzību jāmaksā drošības naudu 14,23 eiro apmērā (Administratīvā procesa likuma 124. panta trešā daļa).

 

Par kasācijas sūdzību administratīvajā lietā drošības naudu jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, nodokļu maksātāja reģ. nr.90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Par blakus sūdzību administratīvajā lietā drošības naudu jāiemaksā:

Tiesu administrācijas konts

 Saņēmējs: Tiesu administrācija, NMR 90001672316

Konta numurs: LV10TREL8190458053000

BIC kods: TRELLV22

 

Drošības naudu atmaksā pilnīgi, ja Administratīvo lietu departaments pārsūdzēto tiesas lēmumu vai spriedumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza.

Pusi no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja tiesnesis atsakās pieņemt blakus sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu; tiesnesis atsakās pieņemt kasācijas sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu; departamenta tiesnešu kolēģija atsaka ierosināt tiesvedību sakarā ar blakus sūdzību vai atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību.

Trīs ceturtdaļas no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību atsauc, iekams nav pabeigta tās izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā – līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi iesniegt papildu paskaidrojumus, cita rakstura iesniegumus vai lūgumus un pierādījumus).

Ja blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 129.2 pantu drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu vai tiesas (tiesneša) lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas, tāpat drošības nauda nav jāmaksā, iesniedzot blakus sūdzību par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt atbrīvot personu no valsts nodevas samaksas.

Arī iesniedzot pieteikumu par pievienošanos kasācijas sūdzībai, drošības nauda nav jāmaksā.

Tiesa (tiesnesis), ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.

 

Par lūgumu par pagaidu aizsardzību un par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem jāmaksā valsts nodevu 14,23 eiro (Administratīvā procesa likuma 124.panta piektā un sestā daļa).

Valsts nodeva jāiemaksā:

Saņēmējs: Valsts kase, NMR 90000050138

Konta numurs: LV87TREL1060190911400

BIC kods: TRELLV22

 

Vairāk skatīt: Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumi Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”

 

Par elektroniski iesūtītu dokumentu atvasinājumu izgatavošanu maksājums veicams, pārskaitot naudu uz Augstākās tiesas kontu, maksājumā norādot lietas numuru un mērķi:

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90000068892

Konta Nr. LV57TREL2280561005000

Valsts kase TRELLV22.