Banku konti maksājumiem

Drukas versija

 MAKSĀJUMI PAR AUGSTĀKĀS TIESAS SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM*

 Dokumenta meklēšana arhīvā

Ja zināmi lietas dati – 0,85 euro; ja nav zināmi dati – 1,71 euro par lietu

Dokumentu atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

0,14 euro par lappusi

Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1,85 euro par lappusi

Dokumenta cauršūšana

0,43 euro par dokumentu

Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

2,85 euro par dokumentu

Dokumenta nosūtīšana pa faksu (Latvijas robežās)

0,71 euro par sūtījumu

Izziņas izsniegšana

2,85 euro par dokumentu

Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana

2,42 euro par CD matricu

Dokumenta ierakstīšana datu nesējā

2,42 euro par CD matricu

Laikrakstā ievietojama tiesas sludinājuma sagatavošana un izsniegšana

1,71 euro par dokumentu

Tiesā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

0,14 x lappušu skaits + 3,27 euro

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumiem Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Bankas rekvizīti

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģ. Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, SWIFT: TRELLV22

Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0

 

DEPOZĪTA KONTS DROŠĪBAS NAUDAS IEMAKSAI CIVILLIETĀS UN ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

Iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu departamentā

300 euro

Iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iesniedzot pieteikumu Augstākās tiesas Civillietu departamentā

300 euro

Drošības nauda, pārsūdzot apgabaltiesas lēmumu vai rajona tiesas lēmumu lietā par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu 

70 euro

Iesniedzot kasācijas sūdzību un pretsūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

70 euro

 Iesniedzot blakus sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

15 euro

Iesniedzot lūgumu par pagaidu aizsardzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

15 euro

Iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

15 euro

Bankas rekvizīti

Saņēmējs:Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģistrācijas Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010