62.nodaļa. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (655.-661.pants)

The print version

2019. gads

J 14.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-43/2019
Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

2018. gads

J 20.06.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-133/2018
Prokurora pienākums veikt procesu jaunatklātu apstākļu izmeklēšanai

J 19.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-43/2018
Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums –, ar kuru tiesību norma, uz kuras pamata spēkā stājies nolēmums, attiecībā uz pieteicēju ir atzīta par spēkā neesošu no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža

2017. gads

08.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-637/2017
Jaunatklāts apstāklis - starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas nolēmums, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem

J 08.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-546/2017
Jaunatklāts apstāklis - apzināti nepatiess eksperta atzinums

2013. gads

J 01.10.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-474/2013
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatēts pārkāpums kā pamats konstatēt jaunatklātu apstākli

2012. gads

J 15.11.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-415/2012
Personas, kurām ir tiesības iesniegt pieteikumu vai protestu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna

2011. gads