52.nodaļa. Lietas sagatavošana iztiesāšanai apelācijas instances tiesā (549.-559.pants)

The print version

2020. gads

J 26.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-35/2020
Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

2019. gads

J 11.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-38/2019
Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

J 31.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-28/2019
Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

2018. gads

J 06.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-420/2018
Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

J 04.07.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-274/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības iztiesāt lietu rakstveida procesā

2017. gads

J 06.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-153/2017
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

2016. gads

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-260/2016
Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

2015. gads

J 26.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-147/2015
Apelācijas instances tiesas pienākums, izskatot lietu rakstveida procesā, nodrošināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai, ja apsūdzētais, kurš sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi pats, šādu lūgumu ir izteicis

2014. gads

J 02.09.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-475/2014
Lietas iztiesāšana rakstveida procesā apelācijas instances tiesā, ja apelācijas sūdzībā izteikts lūgums noteikts sodu nosacīti

J 03.02.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-95/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

2013. gads

J 24.01.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-17/2013
Jaunu pierādījumu pieteikšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 05.11.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-465/2012
Apelācijas protesta atsaukšana un vienlaicīga atteikšanās no apsūdzības

J 24.01.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-17/2012
Apelācijas instances tiesa ir tiesīga lietu rakstveida procesā skatīt arī tad, ja apsūdzētais ir nepilngadīgais

2011. gads

J 16.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-225/2011
Krimināllietas nozīmēšana izskatīšanai apelācijas instances tiesā rakstveida procesā

2010. gads

J 03.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-288/2010
Pirmās instances tiesas spriedums kā izskatīšanas priekšmets apelācijas instances tiesā

J 03.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-284/2010
Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

J 15.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-180/2010
Apsūdzētā tiesības likumā noteiktajā termiņā iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

2009. gads

J 09.12.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-679/2009
Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

J 05.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-597/2009
Tiesas pienākums paziņot apsūdzētajam par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

J 04.02.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-19/2009
Kriminālprocesa likuma 551.panta pirmās daļas 5.punkta piemērošana

2008. gads

2007. gads

J 28.08.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-331/2007
Amatā augstāka prokurora tiesības iesniegt apelācijas protestu

2006. gads