47.nodaļa. Spriedums (511.-535.pants)

The print version

2021. gads

J 2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2021
Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

2019. gads

J 22.08.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-554/2019
Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

15.05.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-150/2019
Spriedums, kurā tiesa vienlaikus konstatējusi divus pretrunīgus attaisnošanas pamatus, nav atzīstams par tiesisku un pamatotu

J 16.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-19/2019
Sprieduma rezolutīvā daļa par kaitējuma kompensāciju

2018. gads

J 19.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-426/2018
Lietas taisnīgai izspriešanai nozīmīgi apstākļi un to izvērtēšana tiesas nolēmumā

J 19.07.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-362/2018
Pretrunīgs apelācijas instances tiesas nolēmums par uzkūdītāja nodomu

J 06.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-194/2018
Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

06.02.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-41/2018
Pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma nepieciešama sastāvdaļa

2017. gads

J 16.11.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-638/2017
Apelācijas instances tiesas pienākums rakstīt pilnu nolēmumu

2016. gads

2015. gads

J 27.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-686/2015
Tiesas nolēmumu, kas balstīts uz spēkā neesošu normu, nevar atzīt par tiesisku un pamatotu

2014. gads

J 22.12.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-725/2014
Noziedzīgā nodarījuma apraksts ir būtiska notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

J 06.11.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-505/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence vērtēt pirmās instances tiesas nolēmuma motīvu daļā izteiktos atzinumus

J 06.03.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-106/2014
Notiesājošā spriedumā jāpamato rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem

2012. gads

J 20.12.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-784/2012
Noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša tiesas sprieduma būtiska sastāvdaļa

J 07.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-372/2012
Noziedzīga nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma obligāta sastāvdaļa

2011. gads

J 11.11.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-480/2011
Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

J 25.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-274/2011
Pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments

2010. gads

J 07.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-12/2010
Neparakstīts pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments

2008. gads

2007. gads