2.nodaļa. Kriminālprocesa pamatprincipi (6.-25.pants)

The print version

2021. gads

10.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2021
Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

J 28.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-2/2021
Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

2020. gads

J 17.12.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-489/2020
Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

J 03.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-466/2020
Apsūdzētā tiesību uz valsts nodrošinātu aizstāvību nodrošināšana apelācijas instances tiesā

J 14.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-256/2020
Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Prokurora un tiesneša publisku izteikumu par kriminālprocesu ietekme uz nevainīguma prezumpciju

J 30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020
Tiesības uz lietas izskatīšanu objektīvā tiesā

J 14.02.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-33/2020
Tiesas pienākums izvērtēt aizstāvības argumentus par iespējamu policijas darbinieku provokāciju

J 26.02.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-29/2020
Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

2019. gads

J 30.09.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-600/2019
Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

J 31.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-266/2019
Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

J 31.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-28/2019
Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

J 2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[C]/2019
Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[A]/2019
Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā izvērtējums un kompensējošais mehānisms šo tiesību pārkāpuma gadījumā

2018. gads

J 06.11.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-643/2018
Savas vainas neatzīšana un tiesību uz sadarbību neizmantošana nav pamats noteikt bargāku sodu

J 29.11.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-625/2018
Tiesas pienākums noskaidrot iemeslu, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja

J 04.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-337/2018
Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā

J 11.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-255/2018
Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

06.02.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-47/2018
Kriminālprocesa izskatīšanas ilgums – vairāki gadi – pats par sevi nav pamats atzinumam, ka tas neattaisnoti novilcināts un tādēļ pieļauts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

2017. gads

J 21.09.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-343/2017
Tiesas sēdē klāt neesoša liecinieka liecību izmantošana pierādīšanā

2016. gads

J 09.12.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-556/2016
Tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums apsūdzētā pēdējā vārdā

J 28.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-348/2016
Tiesības uz aizstāvību ievērošana liecību kā pierādījumu izmantošanā

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-260/2016
Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

J 09.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2016
Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 04.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-53/2016
Apstākļi, kas vērtējami, lemjot, vai nav notikusi uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu nodarījumu

2015. gads

J 15.10.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-J-572/2015
Tiesības uz taisnīgu tiesu un apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja iemeslu noskaidrošana

J 28.12.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-549/2015
Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

2014. gads

J 02.12.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-802/2014
Cilvēktiesību ierobežošanas iespējamība; par nepieļaujamām un pierādīšanā neizmantojamām atzīstamas tādas ziņas par faktiem, kuras iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 16.12.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-582/2014
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 3.punkta d) apakšpunkta pārkāpums

J 28.08.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-557/2014
Kriminālprocesa pamatprincips – spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 20.03.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-110/2014
Tiesības uz aizstāvību un atteikšanās no aizstāvja

J 07.04.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-78/2014
Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

2013. gads

J 16.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-758/2013
Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, ja krimināllieta apelācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā

J 16.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-628/2013
Apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvi apelācijas instances tiesā, ja krimināllieta tiek skatīta rakstveida procesā

J 19.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-449/2013
Apsūdzētā tiesību uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums

J 18.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-381/2013
Administratīvā soda ņemšana vērā, nosakot sodu krimināllietā

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-375/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-289/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

J 14.05.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-39/2013
Tiesas tiesības pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai arī atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

2012. gads

J 05.11.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-642/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums uzaicināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai

J 16.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-546/2012
Kriminālprocesa izbeigšana, ja pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu

J 04.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-8/2012
Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu

2011. gads

J 11.11.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-480/2011
Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

J 09.06.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-198/2011
Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā

J 12.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-160/2011
Apsūdzētā, kas nomiris, izdarīts noziedzīgs nodarījums

J 29.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-147/2011
Tiesas tiesības iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas

J 25.01.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-15/2011
Tiesas tiesības grozīt celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus

2010. gads

J 28.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-532/2010
Kriminālprocesa uzsākšana par Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

J 05.11.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-508/2010
Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

J 16.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-66/2010
Procesuālā dokumenta tulkojums personai saprotamā valodā

J 08.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-20/2010
Kriminālprocesa uzsākšana privāti publiskās apsūdzības lietā

J 19.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-1/2010
Pirmās instances tiesas pienākums izlemt, vai apsūdzētais, kas miris lietas izskatīšanas laikā, ir vai nav izdarījis noziedzīgo nodarījumu

2009. gads

J 30.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-8/2009
Kriminālprocesa likuma 20.pantā garantēto apsūdzētā tiesību pārkāpums

2008. gads

2007. gads

2006. gads