29.nodaļa. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana (367.-368.pants)

The print version

2020. gads

J 20.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-406/2020
Maznodrošinātas personas statuss kā pamats procesuālos izdevumus segt no valsts līdzekļiem

2019. gads

J 2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2019
Samaksas par tulka darbu piedziņas no apsūdzētā nepieļaujamība

2018. gads

J 11.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-255/2018
Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

01.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-50/2018
Ekspertīzes veikšanas izdevumu piedziņa no notiesātā

2015. gads

J 29.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-280/2015
Apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu

2013. gads

J 10.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-458/2013
Tiesas pavēstu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumu piedziņa no procesā iesaistītās personas

J 13.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-413/2013
Personas atbrīvošana no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas

J 24.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-345/2013
Izdevumu par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvību lietā piedziņas pamatotības vērtēšana

2012. gads

J 15.03.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-77/2012
Izdevumu par advokāta darba samaksu piedziņas pamatotība

2011. gads

J 29.08.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-296/2011
Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā