Archive 2003-2012

Print
 
30 October 2012

Senāts atzīst par pamatotu tiesas spriedumu, ar kuru atcelts Rīgas pilsētas izpilddirektora aizliegums studentu korporācijām rīkot gājienu 2011.gada 18.novembrī

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts biedrības „Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents” (turpmāk – biedrība) pieteikums un atcelts Rīgas pilsētas izpilddirektora 2011.gada 9.novembra lēmums par atteikšanos izskatīt biedrības pieteikumu gājiena rīkošanai pērn 18.novembrī. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

 
26 October 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt astoņas lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 
26 October 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Uzņēmumu reģistrs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību, vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un astoņas blakus sūdzības. Deviņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
22 October 2012

Tiesa izbeidz kriminālprocesu Beatrises Tāleres apsūdzībā, apsūdzēto nereabilitējot

Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palāta šodien atzina, ka Beatrise Tālere ir izdarījusi apsūdzībā norādītās darbības, proti, prokurora apsūdzība ir pierādīta pilnībā, bet, ņemot vērā, ka apsūdzētā ir mirusi, tiesai kriminālprocess atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam ir jāizbeidz. Tiesa kriminālprocesu izbeidza, apsūdzēto nereabilitējot. Tiesa atcēla B.Tālerei piemērotos drošības līdzekļus, juvelierizstrādājumiem uzlikto arestu un pret B.Tāleri vērsto 300 latu piedziņu valsts labā. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas lēmums būs pieejams 6.novembrī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

 
19 October 2012

Par tiesas sēdēm 22.-26.oktobrī

Augstākās tiesas sarakstos 121 tiesu lietas – 60 Senātā un 61 tiesu palātās.

 
19 October 2012

Senāts: tiesai jāvērtē, vai apsūdzēto rīcībā nav saskatāmas cita noziedzīga nodarījuma pazīmes

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments šonedēļ rakstveida procesā izskatīja lietu sakarā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurores T.Poroškovas kasācijas protestu un cietušās lietā kasācijas sūdzību par AT Krimināllietu tiesu palātas 2012.gada 19.marta spriedumu, ar kuru apsūdzētie Alvis Garais un Ingars Sopulis atzīti par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā un attaisnoti. Senāts konstatējis, ka no lietas materiāliem redzams, ka apelācijas instances tiesa pārbaudījusi un izvērtējusi kā apsūdzības, tā arī aizstāvības iesniegtos pierādījumus un nonākusi pie secinājuma, ka apsūdzēto A.Garā un I.Sopuļa piedalīšanās Krimināllikuma 118.panta 5.punktā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par slepkavības izdarīšanu nav pierādīta. Kasācijas instances tiesa atzinusi, ka tai nav pamata apšaubīt šādu tiesas secinājumu, jo pierādījumi par A.Garajam un I.Sopulim inkriminēto apsūdzību ir izvērtēti, ievērojot Kriminālprocesa likuma 9.nodaļas prasības. Tomēr Senāts atcēla attaisnojošo AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu, liekot apelācijas instances tiesai vērtēt, vai apsūdzēto rīcībā nav saskatāmas cita noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

 
17 October 2012

Pastāvot kriminālprocesu nepieļaujošiem apstākļiem tiesa izbeidz kriminālprocesu par vēlētāju balsu uzpirkšanu Viļānu novada domes vēlēšanās

Krimināllietu tiesu palāta 17.oktobrī atcēla Latgales apgabaltiesas 2011.gada 18.janvāra spriedumu un izbeidza kriminālprocesu pret Artūru Ornicānu. Apelācijas instances tiesa konstatēja, ka lietā ir pārkāpts Kriminālprocesa likuma 7.panta 2.daļā noteiktais, ka kriminālprocesu par Krimināllikuma 90.pantā paredzēto nodarījumu uzsāk, ja saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums. Kriminālprocesā procesa virzītājs par cietušo nevienu personu nav atzinis, bet apsūdzībā norādītās personas pieteikumu par nodarīto kaitējumu nav iesniegušas. Līdz ar to tas ir kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis un kriminālprocess ir izbeidzams. Pilns Krimināllietu tiesu palātas spriedums būs pieejams 31.oktobrī un pēc šī datuma procesā iesaistītās personas to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

 
17 October 2012

Tiesai būs vēlreiz jāvērtē kompensācijas apmērs Raimonda Bula prasībā par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 17.oktobrī tiesas sēdē izskatīja SIA „Lattelecom” un SIA „Baltic Screen” kasācijas sūdzības par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu. Senāts atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par noteikto kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu un nodeva lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai. Pārējā daļā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, proti, daļā, ar kuru publicētās ziņas portālā www.apollo.lv atzītas par nepatiesām un noteikts septiņu dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas tās atsaukt, atstāts negrozīts un stājas spēkā. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

 
16 October 2012

Senāts konstatē paviršu pirmstiesas izmeklēšanu Saulkalnes veikala pārdevējas slepkavības lietā

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 16.oktobrī rakstveida procesā izskatīja Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurores I.Ščepavičutes kasācijas protestu par AT Krimināllietu tiesu palātas 2012.gada 28.februāra spriedumu, ar kuru apsūdzētais Aleksejs Šarovs atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā un attaisnots. Senāts apelācijas instances tiesas attaisnojošo spriedumu atstāja negrozītu, bet prokurores kasācijas protestu noraidīja. Turklāt Senāts atzinis, ka krimināllieta pamatoti nosūtīta Rīgas tiesu apgabala prokuratūrai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai un vainīgās personas noskaidrošanai. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

 
12 October 2012

Par tiesas sēdēm 15.-19.oktobrī

Augstākās tiesas sarakstos 99 tiesu lietas – 36 Senātā un 63 tiesu palātās.