VIDES TIESĪBAS

The print version

2020. gads

J 28.04.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-964/2020
Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

30.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-232/2020
Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

J 27.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-118/2020
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

J 28.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-91/2020
Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās

J 28.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-91/2020
Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības

2019. gads

J 31.05.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1161/2019
Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

J 22.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-932/2019
Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

J 18.03.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-246/2019
Kritērija „pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās esošās apbūves teritorijās ar izbūvētu infrastruktūru” interpretācija mikrolieguma veidošanā

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

2018. gads

J 23.08.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1475/2018
Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

J 23.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-989/2018
Kultūrvēsturiskais mantojums ietilpst prasījumā par vides aizsardzību

J 26.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-757/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

J 07.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-356/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības vides aizsardzībā

J 27.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-195/2018
Meža likuma 8.panta otrajā daļā ietvertā jēdziena „ciršana” interpretācija

J 20.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-170/2018
Vides apdraudējuma riska faktori, ierīkojot individuālo kanalizācijas iekārtu

2017. gads

J 27.02.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-873/2017
Valsts vides dienesta lēmums fiksēt traucējošu smaku un uzdot piesārņojošas darbības operatoram sniegt paskaidrojumus un veikt smaku koncentrācijas mērījumus ir starplēmums, kas nav atsevišķi pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 28.04.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-53/2017
Operatora pienākuma veikt instrumentālos mērījumus vienu reizi gadā tam piederošo piesārņojuma avotu radīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšanai samērīgums

16.02.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-27/2017
Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegū

2016. gads

J 07.11.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1318/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

J 20.09.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-943/2016 
Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

J 15.08.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-930/2016
Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

J 25.10.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-824/2016
Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

2015. gads

J 15.04.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-429/2015
Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

J 29.04.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

J 05.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-22/2015
Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

J 23.01.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

2014. gads

J 02.07.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-646/2014
Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

2013. gads

J 12.07.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

J 30.07.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-351/2013
Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

J 25.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

2012. gads

J 01.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

J 28.04.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

J 02.03.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

J 07.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-220/2012
Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši aizsargājamā teritorijā

J 30.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-139/2012
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

J 18.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

2010. gads

J 23.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1064/2010
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

J 16.09.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-580/2010
Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

J 09.07.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-35/2010
Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums