TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU UN UZ ATBILDI PĒC BŪTĪBAS

The print version

2020. gads

J 21.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-607/2020
Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

2019. gads

J 26.04.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1164/2019
Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-921/2019
Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-921/2019
Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā

J 18.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-917/2019
Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

J 22.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-879/2019
Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

J 18.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-482/2019
Pārbaudāmie apstākļi, izlemjot personas informācijas pieprasījumu

J 26.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-476/2019
Informācijas pieprasījuma pamatojums; Personas ar žurnālistisku interesi pienākums precīzāk pamatot savu leģitīmo interesi un informācijas pieprasīšanas mērķi nekā preses pārstāvim; Godprātīga tiesību saņemt informāciju izmantošana

J 26.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-476/2019
Likuma „Par valsts noslēpumu” 5.panta regulējuma izmantošana, nosakot ierobežotas pieejamības informācijas statusu

J 31.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-255/2019
Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamība

J 31.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-148/2019
Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

J 31.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-148/2019
Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildei

J 26.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-40/2019
Iestādes pienākums izsniegt personai pieprasīto informāciju

J 26.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-40/2019
Informācijas pieprasītāja pienākums precizēt informācijas pieprasījumu

2018. gads

J 25.09.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1327/2018
Iesnieguma likuma normu piemērošanas nošķiršana no Informācijas atklātības likuma normu piemērošanas

J 23.07.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1004/2018
Uz informācijas neizsniegšanu vērsta iestādes rīcība uzskatāma par informācijas pieprasījuma noraidīšanu

J 03.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-858/2018
Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-394/2018
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

J 23.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-244/2018
Pārkāpuma pārbaudes ietvaros iegūtā informācija nav uzskatāma par informāciju, kas attiecas uz novērtējuma procesu Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izpratnē

J 23.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-244/2018
Ierobežotas pieejamības statuss informācijai pats par sevi nav uzskatāms par pietiekamu pamatojumu informācijas neizsniegšanai

28.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-208/2018
Vērtējamie aspekti ierobežotas pieejamības informācijas par valsts amatpersonām izsniegšanā

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-20/2018
Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-20/2018
Fizisko personu datu izsniegšanas pieļaujamība trešajām personām

2017. gads

J 06.09.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1225/2017
Pašvaldības domes deputāta rīcība, neapmierinot privātpersonas informācijas pieprasījumu

J 20.04.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-463/2017
Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

J 21.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2017
Tiesības iepazīties ar pabeigtas krimināllietas materiāliem

J 20.01.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-172/2017 (CHANGE OF CASE-LAW)
Procesa dalībnieka tiesības uz iestādes rīcībā esošu informāciju

J 10.05.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-106/2017
Iestādes rīcības tiesiskā daba informācijas pieprasījuma izskatīšanas gadījumā

J 12.07.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-29/2017
Tiesības pārbaudīt komercnoslēpuma statusa noteikšanas pamatotību

2016. gads

J 15.08.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-930/2016
Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

J 18.08.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-817/2016
No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

J 08.04.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-15/2016
Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

2015. gads

J 26.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

2014. gads

J 11.04.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-10/2014
Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

2013. gads

J 05.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

J 27.11.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-312/2013
Elektroniski iesniegta, neparakstīta informācijas pieprasījuma kontroles nepieļaujamība tiesā

2012. gads

J 10.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-606/2012
Tiesības saņemt informāciju par valsts nodarbinātas personas ienākumiem un valsts komercdarbību

J 20.01.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-276/2012
Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

J 15.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-272/2012
Privātpersonas tiesību ierobežojums saņemt informāciju no Satversmes aizsardzības biroja

J 17.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-135/2012 (CHANGE OF CASE-LAW) 
Atteikuma sniegt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, pārsūdzības kārtība

J 10.02.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2012
Tiesības saņemt atbildi pēc būtības, ja konstatējams, ka persona tādu vēlas; tiesības saņemt atbildi no likumdevēja

2011. gads

J 08.06.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-444/2011
Pašvaldības tiesības noteikt maksu par informācijas sniegšanu

J 26.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-421/2011
Sabiedrības tiesības saņemt informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu

J 12.01.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-221/2011
Personas tiesības uz informāciju par valsts komercdarbību; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības par valsts komercdarbību

J 31.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

2010. gads

J 20.04.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-386/2010
Tiesības iepazīties ar Valsts drošības komitejas dokumentiem par personām, kas sadarbojušās ar šo komiteju; informācijas pieejamības ierobežojumi

J 01.07.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-347/2010
Privātpersonas tiesības saņemt informāciju no valsts iestādes par iestādes amatpersonu un darbinieku atalgojumu; preses loma demokrātiskā sabiedrībā

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-193/2010
Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

2009. gads

J 14.12.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-916/2009
Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

J 16.09.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-241/2009
Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

2008. gads

J 26.09.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-525/2008
Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

2007. gads

J 08.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-194/2007
Tiesību saņemt informāciju un tiesību saņemt atbildes uz iesniegumiem saturs; cilvēktiesību izmantošanas godprātīgums

2006. gads

J 17.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-395/2006
Vēršoties iestādē ar informācijas pieprasījumu, tam nav jāpievieno dokumenti, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt pieprasījuma iesniedzēju un informācijas pieprasījuma iesniegšanai nav piemērojami Administratīvā procesa likuma 38.pantā izvirzītie kritēriji

2005. gads

J 12.04.2005. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu