Vispārīgie jautājumi

The print version

2020. gads

J 16.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-209/2020
Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

2018. gads

J 22.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-167/2018
Tiesību normu par sociālās palīdzības sniegšanu piemērošana sociāli atbildīgas valsts principa kontekstā

J 22.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-167/2018
„Ienākumu” jēdziens trūcīgas personas statusa iegūšanas procesā

J 05.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-26/2018
Subsidiaritātes un personas līdzdarbības princips sociālajās tiesībās

2016. gads

J 10.10.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-933/2016
Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

2013. gads

J 22.10.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-492/2013
Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

2007. gads