RĪCĪBA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTU

The print version

2019. gads

J 12.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1640/2019
Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

J 17.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2019
Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi

2014. gads

J 11.04.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-10/2014
Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

2013. gads

J 25.02.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-106/2013
Valsts kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība kā rīcība ar valsts mantu

2011. gads

J 15.12.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-451/2011
Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

J 03.03.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-70/2011
Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

2006. gads

J 11.04.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-226/2006
Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā