PUBLISKIE IEPIRKUMI

The print version

2020. gads

J 30.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-605/2020
Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

09.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-185/2020
Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana

J 22.01.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

2019. gads

J 20.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1657/2019
Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

J 17.10.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1224/2019
Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

J 20.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-869/2019
Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas

J 15.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-742/2019
Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un šādai izlozei izvirzāmās prasības

20.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-499/2019
Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai

2018. gads

13.12.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1572/2018
Lēmums par pasūtītāja finansēta projekta iepirkuma procedūras uzvarētāju nav pārbaudāms tiesā administratīvā procesa kārtībā

20.08.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1459/2018
Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

23.03.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1060/2018
Personas tiesiskās intereses aizsardzība publiskā iepirkuma smaga pārkāpuma gadījumā; Sabiedrības interešu būtiskums prettiesiska iepirkuma līguma radīto seku saglabāšanai

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1006/2018
Nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana; Piedāvājuma precizēšanas nošķiršana no piedāvājuma grozījumiem

J 29.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-426/2018
Zaudējuma atlīdzināšanas prasījuma tiesības izpildīta publiskā iepirkuma līguma gadījumā

2017. gads

J 09.08.2017. Assignments sitting decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1458/2017
Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā noslēgtu iepirkuma līgumu kontroles pakļautība administratīvajai tiesai

J 24.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases No SKA-1162/2017
Termiņš sūdzības iesniegšanai par publiskā iepirkuma nolikuma prasībām

J 22.09.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-558/2017
Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

2016. gads

J 22.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-365/2016
Iepirkuma procedūras dokumentācijai izvirzāmās prasības

J 26.05.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-71/2016
Publisko iepirkumu likuma normu par nogaidīšanas termiņa pārkāpumu interpretācija

J 26.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1/2016
Publiskā iepirkuma pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, izvirzāmās prasības

2015. gads

J 12.08.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-1045/2015
Pieteikuma priekšmets lietā par lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

J 06.11.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-748/2015
Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vērtēšana tiesā

J 14.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-18/2015
Pasūtītāja statuss Publisko iepirkumu likuma izpratnē

J 23.01.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

2014. gads

J 22.10.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-807/2014
Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

J 20.06.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-333/2014
Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

J 29.12.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-79/2014 (CHANGE OF CASE-LAW)
Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

2013. gads

J 01.07.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-524/2013 (CHANGE OF CASE-LAW)
Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

J 24.01.2013. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-279/2013
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

J 03.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-185/2013
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

J 20.09.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-18/2013
Publiskā iepirkuma un koncesijas nošķiršana; taksometru pakalpojumu sniegšana lidostas teritorijā

2012. gads

J 08.10.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-678/2012
Ar atkritumu šķirošanu saistīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

J 14.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-366/2012
Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

2011. gads

J 09.12.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-516/2011
Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā paredzētās iepirkumu procedūras piemērošana

J 25.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-413/2011
Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

J 18.02.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-24/2011
Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

2010. gads

J 19.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-853/2010
Apakšuzņēmēja tiesības vērsties tiesā par iepirkuma līguma noteikumu grozīšanu

J 05.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-451/2010
Publiskais iepirkums; iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajām tehniskās specifikācijas prasībām; iepirkuma komisijas kompetence; Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi, izskatot sūdzību; tiesas pienākumi, pārbaudot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu

J 29.03.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-340/2010
Pašvaldības tiesības slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu bez iepirkuma procedūras

J 16.07.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-296/2010
Iepirkumu procedūras tiesiskums; pretendenta pienākums sniegt patiesu informāciju par pretendenta kvalifikāciju; samērīguma princips

J 24.03.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-293/2010
Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

2009. gads

J 27.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-853/2009
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

J 23.11.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-834/2009
Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

2006. gads

J 23.05.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-306/2006
Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu