Zemes un citu objektu privatizācija (atsavināšana)

The print version

2019. gads

13.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-154/2019
Valsts meža zemes un zemes krasta kāpu aizsargjoslā privatizācijas ierobežojumi

J 13.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-56/2019
Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

2018. gads

J 25.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-311/2018
Vasarnīcu un dārzu māju privatizācijas procesā piemērojamais regulējums

2016. gads

J 24.02.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-508/2016
Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 3.punkta interpretācija

2014. gads

J 29.05.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-111/2014
Privatizējamā objekta nosacītā cena; privatizācijas projekta iesniedzēja tiesības prasīt apstiprināt iesniegto projektu

2012. gads

J 08.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-460/2012
Rīgas brīvostas teritorijā ietilpstoša nekustamā īpašuma privatizācija

J 18.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-174/2012
Privatizējamā zemesgabala izsoles sākumcenas noteikšanā piemērojamās tiesību normas

J 31.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-140/2012
Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

J 24.02.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-61/2012
Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

2011. gads

J 28.06.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-177/2011
Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

2010. gads

J 30.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1011/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana privatizācijas procesā

J 30.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-641/2010
Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

J 02.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-562/2010
Privatizētājam nododamo privatizējamā uzņēmuma saistību apjoms; par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbildīgā darba devēja noteikšana uzņēmuma privatizācijas gadījumā

J 20.05.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-410/2010
Termiņš dokumentu iesniegšanai īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi; prekluzīvs termiņš; mantošanas tiesības apliecinošie dokumenti

J 29.04.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-111/2010
Apbūvēta un nepabūvēta zemesgabala jēdziens privatizācijas tiesiskā regulējuma izpratnē

2009. gads

J 10.12.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-598/2009
Valsts īpašuma – kopīpašumā esoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala – privatizācija

J 30.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-254/2009
Par valsts pārvaldes iekšēju lēmumu privatizācijas procesā

J 11.06.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-210/2009
Nekustamā īpašuma privatizācijas ierosinājuma atteikuma pamatojums

J 23.10.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-124/2009
Valstij piekrītošas brīvās zemes statusa noteikšana; administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš, ja personai par to nav paziņots

2008. gads

J 25.08.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-574/2008
Nekustamā īpašuma atsavināšana, kas nenotiek ekonomiskās reformas ietvaros, t.i., publisko tiesību jomā

J 04.07.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-518/2008
Pieteikuma papildinājumu un pieteikuma grozījumu nošķiršana; pašvaldības rīcības, lemjot par privatizācijas ierosinājumu, tiesiskā daba

J 25.03.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-119/2008
Privatizācijas aģentūras skaidrojoša rakstura vēstule, kas potenciālam privatizācijas pretendentam sniegta pirms ir izstrādāti privatizācijas noteikumi, pati par sevi nerada tiesiskas sekas un līdz ar to nav administratīvais akts

2007. gads

J 31.08.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-369/2007
Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

J 21.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-295/2007
Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

J 23.05.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-251/2007
Privatizācijas procesa būtība; pašvaldības lēmuma, ar kuru atsavināts nekustamais īpašums, par kuru pašvaldībā saņemts privatizācijas ierosinājums, tiesiskā daba un kontrole

2006. gads

J 14.09.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-399/2006
Izloze, ar kuru nosaka, kuram no pretendentiem piešķiramas zemes lietošanas tiesības, nav faktiskā rīcība; faktiskās rīcības jēdziens

J 15.06.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-353/2006
Faktiskās rīcības pazīmes, iekšēja lēmuma nošķiršana no politiskā lēmuma un vienlīdzības principa piemērošana, kā arī Ministru kabineta rīkojuma nodot pārdošanai valstij piederošu zemes gabalu tiesiskā daba

J 27.10.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-269/2006
Par privatizācijai nodota zemesgabala iegūšanu īpašumā, izmantojot pirmpirkuma tiesības