Dzīvojamo māju privatizācija

The print version

2019. gads

29.05.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1168/2019
Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

2018. gads

25.01.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-810/2018
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana ir no privatizācijas procesa nošķirts cits administratīvais process

2012. gads

J 04.04.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-78/2012
Nedzīvojamo telpu jēdziens likuma ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' izpratnē

J 22.03.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-70/2012
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana

2011. gads

J 24.01.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-49/2011
Daudzdzīvokļu mājas jēdziens; mājas statuss; nedzīvojamās ēkas jēdziens

J 03.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-38/2011
Kopējā dzīvokļa īrnieka tiesības nodot savas īrētās daļas privatizācijas tiesības citai personai

2010. gads

J 20.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-772/2010
Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

J 19.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-79/2010
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanas iespējas

2009. gads

J 23.10.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-551/2009
Dzīvokļa, kas izīrēts, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, privatizācija

J 11.12.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-345/2009
Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai prasījumā par administratīvā akta izdošanu; dzīvojamās mājas privatizācija speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

2006. gads

J 19.09.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-523/2006
Vispārīgā administratīvā akta – domes lēmuma par konkrētas dzīvojamās mājas nenodošanu privatizācijai – pārsūdzība

J 08.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-402/2006
Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu