Vispārīgie jautājumi

The print version

2020. gads

03.04.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-935/2020
Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

J 13.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-158/2020
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija

J 20.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-156/2020
Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

J 18.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-80/2020
Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

2019. gads

J 17.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-229/2019
Jēdziena „nodokļu samaksas termiņš” interpretācija, nosakot riska personas statusu

J 05.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-173/2019
Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

J 27.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-152/2019
Lietderības apsvērumu izdarīšana pirms lēmuma par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

2018. gads

J 31.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-394/2018
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

16.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-307/2018
Personas iekļaušana riska personu sarakstā pamatojoties uz vairākiem kritērijiem

J 10.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-146/2018
Tiesas kompetence, nosakot periodu, kurā ir radusies nodokļu pārmaksa; Nodokļu maksātāja pienākums pamatot nodokļu pārmaksas atmaksas pieprasījumu

J 13.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-92/2018
Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

J 20.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-17/2018
Sniegtā pakalpojuma būtības noskaidrošana kā priekšnosacījums izmaksu pieskaitīšanas metodes piemērošanai

J 20.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-17/2018
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīniju izmantošana

2017. gads

J 21.03.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-599/2017
Riska personas tiesiskā statusa kritēriju konstatācija

07.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-388/2017
Administratīvās tiesas vērtējumam ir pakļauti tikai no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izrietoši strīdi par nodokļa parāda maksāšanas pienākumu

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-315/2017
Savas iespējamās prasījuma tiesības Valsts ieņēmumu dienests nevar īstenot ārpus Maksātnespējas likumā noteiktās kārtības

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-315/2017
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt nodokļu pārmaksas pamatotības pārbaudi nodokļu maksātāja maksātnespējas gadījumā

J 21.11.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-75/2017
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 33.2 panta interpretācija

2016. gads

J 29.12.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1305/2016
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas interpretācija

J 07.06.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-580/2016
Maksātnespējīgas personas nodokļu parāda piedziņas procesā piemērojamās tiesību normas

J 07.07.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-242/2016
Sabiedriskā labuma organizācijas darbības vērtēšana

2015. gads

J 23.12.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1527/2015
Personas reģistrēšanas nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā tiesiskā daba

J 07.10.2015. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1054/2015
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nodokļu parāda dzēšanas tiesiskā daba

J 01.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-355/2015
Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

J 25.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-350/2015
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt pieprasītās nodokļa pārmaksas summas pamatotības pārbaudi

J 05.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-102/2015, and separate opinions of judges Dace Mita, Vesma Kakste and Rudite Vidusa 
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

J 21.01.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-86/2015 (CHANGE OF CASE-LAW)
Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

J 31.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-75/2015
Nodokļu parāda dzēšana gadījumā, ja nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2014. gads

J 09.12.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-632/2014
Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

J 22.12.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-535/2014
Valsts ieņēmumu dienesta kompetence anulēt pašnodarbinātā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un iemaksām sniegto informāciju, ja tā ietver ziņas par neesošu iemaksu objektu

J 20.11.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-498/2014
Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

J 02.07.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-495/2014
Tiesību normu intertemporālā piemērošana nodokļu soda naudas noteikšanā

J 09.04.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-148/2014
Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju nodokļu administrācijai

2013. gads

J 07.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1006/2013
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

J 10.04.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-149/2013
Personas tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai

J 01.02.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-95/2013
Valsts pienākums atlīdzināt zaudējumus privātpersonai nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā

J 11.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-15/2013
Lietas pielīdzināšana krimināllietai Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē; dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa piemērošana

2012. gads

J 17.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-171/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

2009. gads

J 27.11.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-351/2009
Tiesības pagarināt termiņu lēmuma pieņemšanai par nodokļu audita rezultātiem

2008. gads

J 13.10.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-327/2008
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām

2007. gads

J 21.09.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-367/2007
Administratīvā akta pamatojums – Valsts ieņēmumu dienesta pienākums lēmumā norādīt, kā veidojas nodokļu parāda kopējā summa

J 14.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-241/2007
Soda naudas nodokļu lietās samērīgums; soda naudas apmēra grozīšana; Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punkta interpretācija

J 07.06.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-238/2007
Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

J 24.04.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-183/2007
Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ; tiesas tiesības grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu un Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija

2006. gads

J 20.12.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-543/2006
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, var aprēķināt lielāku nodokļa parādu, kā bija noteikusi zemākā iestāde, bet ne lielāku soda naudu (reformatio in peius aizliegums)

J 10.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-73/2006
Par likuma „Par valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta otrās daļas 16.punkta interpretāciju – priekšnosacījumiem, kam jāiestājas, lai VID varētu izmantot tiesības pieņemt lēmumu nodrošināt tiesā ceļamās (celtās) prasības un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa lēmuma izpildi, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus arī pirms likumā vai lēmumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās

J 09.05.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-52/2006
Par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību spēkā esību gadījumā, ja tiesību norma, uz kuras pamata attiecīgais akts izdots, zaudējusi spēku

J 01.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-2/2006
Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

2005. gads

2004. gads

J 09.11.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-198/2004
Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem