Pievienotās vērtības nodoklis

The print version

2020. gads

J 27.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-50/2020
Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana siltumenerģijas piegādei

J 26.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-14/2020
Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

J 26.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-14/2020
Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli

2019. gads

J 21.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-631/2019
Jēdziena „uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās vērtības nodokļa kontekstā

J 01.03.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-350/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanā noskaidrojamie apstākļi

22.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-76/2019
Ārvalsts komersanta tiesības prasīt samaksātā pievienotās vērtības nodokļu atmaksu par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem

10.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-54/2019
Lietotas automašīnas nomas pirkuma (līzinga) līguma izbeigšanas pirms termiņa ietekme uz pienākumu maksāt pievienotās vērtības nodokli par veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem

J 17.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-24/2019
Secīgu pārdošanas darījumu ķēdes izvērtējums lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu

J 26.04.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-16/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšana par avansa maksājumu

J 22.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-5/2019
Nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma partneri robežas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu

2018. gads

28.08.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-296/2018
Īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīma (peļņas daļas režīma) piemērošana darījumos ar lietotiem dārgmetālu izstrādājumiem

16.05.2018. Judgment of the Department of Administrative cases, case No SKA-44/2018
Tiesību uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanu izvērtēšana tiesā, noskaidrojamie apstākļi

J 14.05.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-11/2018
Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārcelšanas samērīguma pārbaude

2017. gads

J 29.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-315/2017
Iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma izmantošana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamam darījumam kā priekšnoteikums priekšnodokļa atskaitīšanai; Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par sagatavošanās darbu veikšanu

2016. gads

J 27.05.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-240/2016
Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 11.04.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-45/2016
Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas priekšnoteikumi, ja preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtāmas uz citu dalībvalsti

J 01.03.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-5/2016
Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

2015. gads

J 24.11.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-508/2015
Priekšnodokļa atskaitīšanas pamatojuma dokumentu vērtēšana

J 14.08.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-238/2015
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem saistīto uzņēmumu starpā

J 07.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-95/2015
Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

J 21.01.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-86/2015 (CHANGE OF CASE-LAW)
Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

J 26.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-16/2015
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja rīcība, ja pirms pakalpojuma saņemšanas veikti maksājumi un atskaitīts priekšnodoklis par pakalpojumu, kurš tomēr vēlāk nav ticis sniegts

2014. gads

J 18.07.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-908/2014
Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

J 09.12.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-632/2014
Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

J 25.03.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-41/2014 (CHANGE OF CASE-LAW)
Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

J 06.02.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-34/2014
Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam; spēkā neesoša administratīvā akta tiesiskā ietekme

2013. gads

J 07.11.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1006/2013
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

J 27.12.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-669/2013
Likuma „Par nodokļiem un nodevām'' pārejas noteikumu 133.punkta interpretācija

J 27.11.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-430/2013
Saimnieciskās darbības nošķiršana no personiskā īpašuma pārdošanas

J 14.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-49/2013
Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

J 07.05.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-14/2013 and separate opinion of the senator Jautrite Briede  
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības liegt atskaitīt priekšnodoklī samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas

J 21.05.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2013
Atteikuma nodokļa maksātāju reģistrēt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pamatojums

2012. gads

J 08.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-453/2012
Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-202/2012
Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

J 02.07.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-199/2012
Jauns transportlīdzeklis likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 08.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-178/2012
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas nodrošina komfortablus darba apstākļus

J 17.04.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-162/2012
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošana

J 02.03.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

J 08.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-10/2012
Saimniecisko darbību raksturojošas pazīmes; soda naudas apmērs

J 17.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-8/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības atlikt pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu

2011. gads

J 25.11.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-447/2011
Ārvalsts komersanta likvidētas filiāles pārmaksāto nodokļu atmaksa

J 20.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-151/2011
Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

J 19.04.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-90/2011
Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

J 10.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-55/2011
Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

J 21.03.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-9/2011
Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu par izdevumiem saimnieciskās darbības izbeigšanai

J 03.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-7/2011
Tiesību atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli ierobežošana

2010. gads

J 02.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-211/2010
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas sistēma; nodokļu neitralitātes princips; nodokļu maksātāja labticība

2009. gads

J 28.05.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-108/2009
Tiesības uz nodokļu atmaksu, ja likumā tiek samazināts nodokļu atmaksas periods

2006. gads

J 14.11.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-432/2006
Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

2005. gads

J 30.08.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-213/2005
Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 1.punktu

J 03.05.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-103/2005
Par privātpersonas pienākumiem, atbildību un viltota rēķina nozīmi priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī par tiesas pienākumiem, iztiesājot lietu par priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotību

2004. gads

J 24.08.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-96/2004
Priekšnoteikumi tiesībām izmantot priekšnoodokļa atskaitījumu

J 24.08.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-93/2004
Par likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli'' 15. panta otrās daļas piemērošanu

J 06.04.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-24/2004
Par valsts tiesībām nodrošināt nodokļu vai citu maksājumu samaksu attiecībā pret privātpersonas tiesībām uz īpašumu, kā arī par privātpersonas pienākumiem priekšnodokļa atskaitīšanas gadījumā