Nekustamā īpašuma nodoklis

The print version

2020. gads

J 27.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-733/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma mantošanas procesa ietvaros

27.01.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-616/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

J 13.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-173/2020
Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

J 13.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-158/2020
Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

2019. gads

J 22.03.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-673/2019
Būvatļaujas vidi degradējošām ēkām ietekme uz papildu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu

J 22.03.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-673/2019
Lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu spēkā esības ilgums

J 30.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-405/2019
Deklarētā papildu adrese neveido pamatu zemākas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai

J 09.12.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-120/2019
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem par iepriekšējiem taksācijas periodiem

2018. gads

J 03.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-90/2018
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšana par kopīpašumu

J 04.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-63/2018
Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par neeksistējošu objektu izbeidzas ar tā ieraksta dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas

J 30.11.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-16/2018
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākums

2015. gads

J 14.10.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-576/2015
Lēmuma par būves klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu tiesiskā daba

J 23.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-448/2015
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas termiņš

J 02.07.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No.  SKA-123/2015
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim

2014. gads

J 07.11.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-675/2014
Samazinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

J 10.03.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-295/2014
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa – neapgūta apbūves zeme – noteikšana

J 16.01.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-276/2014
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošana tiesiska valdījuma gadījumā

2013. gads

J 10.04.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-149/2013
Personas tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai

J 05.09.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-133/2013
Nekustamā īpašuma nodokļa par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi un ēkām maksātājs

2012. gads

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-490/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana

2011. gads

J 20.09.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-937/2011
Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

J 16.11.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-499/2011
Zemes lietošanas mērķa maiņas iespējamība pēc pašvaldības iniciatīvas

J 14.11.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-490/2011
Nekustama īpašuma nodokļa piemērošana kopīpašuma gadījumā

J 10.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-50/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošana

2006. gads

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-36/2006
Par lēmuma par nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā pārvērtēšanu tiesā

J 07.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-31/2006
Par Administratīvā procesa likuma 315.panta otrās daļas interpretāciju un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju zemēm, kas atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā

2005. gads

J 14.01.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1/2005
Par tiesiskajām sekām, ko izsauc ar likumu nodibināts personālservitūts un par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas subjektu

2004. gads

J 24.08.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-107/2004
Par nodokļu administrācijas tiesībām papildus aprēķināt nodokļus