Muitas nodoklis

The print version

2019. gads

J 22.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-99/2019
Antidempinga maksājumu noteikšanā piemērojamās tiesību normas

J 30.08.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-3/2019
Muitas vērtības noteikšana atbilstoši vienas vienības cenas metodei

J 30.08.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-3/2019
Preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamās metodes izvēle

2018. gads

26.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-81/2018
Muitas iestādes tiesības veikt pārbaudi par preču izņemšanu no muitas uzraudzības pēc muitas procedūras pabeigšanas; Principāla atbildība muitas parāda gadījumā

J 30.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-30/2018
Principāla kā galvenā atbildīgā atbildība par muitas parādu

J 30.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-30/2018
Risks pazudušas neatmuitotas preces nonākšanai Eiropas Savienības ekonomiskajā apritē ir pamats ievedmuitas maksājuma noteikšanai (Muitas kodeksa 203.panta 1.punkts)

03.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-10/2018
Eksportētājvalsts muitas dienestu kļūda un nodokļa parādnieka labticība kā nodokļu vēlākas iegrāmatošanas aizlieguma pamats

16.01.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-4/2018
Valsts ieņēmumu dienesta pienākums savā lēmumā pamatot izvēlēto metodi preču muitas vērtības noteikšanā

2017. gads

J 03.11.2017. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-206/2017
Muitas kontrolei pakļautu preču kontroles veikšana personas norādītā vietā

2016. gads

J 04.04.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-439/2016
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ziņojums kā pamats antidempinga maksājumu piemērošanai

J 01.03.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, Case No SKA-5/2016
Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

2014. gads

J 25.03.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-41/2014 (CHANGE OF CASE-LAW)
Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

J 07.04.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-2/2014
Muitas deklarācijā iekļauto preču daļējas pārbaudes rezultātu attiecināšana uz agrākās muitas deklarācijās iekļautām precēm

2013. gads

2012. gads

J 08.10.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-453/2012
Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-202/2012
Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

J 02.03.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

2011. gads

J 02.09.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-420/2011
Regulas par Kopienas Muitas Kodeksa izveidi jēdziens „pastāvošie noteikumi”; pēcmuitošanas pārbaudes atbilstība nodokļu revīzijas (audita) pazīmēm; divkāršas – importētāja un deklarētāja – pēcmuitošanas pārbaudes nepieciešamība

J 19.04.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-90/2011
Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

J 10.02.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-55/2011
Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

2010. gads

J 22.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-428/2010
Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) pārkāpums; nodokļu soda nauda un administratīvais sods

J 30.12.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-9/2010
Soda naudas piemērošanas atbilstība Eiropas Savienības tiesībām

J 04.11.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2010
Ievedmuitas nodokļu jēdziena interpretācija Eiropas Savienībā; vienkāršotās procedūras jūras satiksmē piemērošanas robeža

2009. gads

J 02.03.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2009
Par muitas teritorijas jēdzienu; par muitas procedūras – izlaišana brīvam apgrozījumam – piemērošanas pamatotību ārvalstu precēm, kuras, nešķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu, tiek piegādātas uz Latvijas Republikā reģistrētu jūras kuģi, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem

2007. gads

J 10.05.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-162/2007
Muitas brokera atbildība par muitas iestādē iesniegtajā deklarācijā norādīto ziņu pareizību

J 27.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-90/2007
Pēc VID muitas iestāžu iniciatīvas sniegtam preces identifikācijas atzinumam (par preču paraugu atbilstību konkrētiem Latvijas kombinētās nomenklatūras (LKN) kodiem) nepiemīt galīgā noregulējuma raksturs, līdz ar to tas nav atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

2006. gads

J 28.02.2006. dgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-61/2006
Par humānās palīdzības kravā esošo priekšmetu atbrīvošanu no muitas nodokļa un vieglo automobili kā ar akcīzes nodokli apliekamu priekšmetu

2005. gads